KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Seyfullah Türksoy’un Biyografisi
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
#seyfullahtürksoy #türksoy #ipekyoludergisi #ipekyolubiþkek #türksoylaipekyolu #mirbasýnyayýn #kanal7 #ülketv #karpat #ipar #ipekyolustrateji #türkdünyasý #karapapak #ahýska #borçalý #kurultay #15temmuz #kars #terekeme #azerbaycan #gürcistan #rusya #çeçen
2017-11-11 - 19:41
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Seyfullah Türksoy’un, “Seyfullah Türksoy’un Biyografisi”

TÜRK DÜNYASININ GÖNÜL ELÇÝSÝ SEYFULLAH TÜRKSOY'UN BÝYOGRAFÝSÝ

HALEN YAPMAKTA OLDUÐU GÖREVLERÝ

1- Ýpekyolu Stratejik Araþtýrmalar Merkezi Yönetim Kurulu Baþkanýdýr

2- Dünya Karapapak Türkleri Birliði Kurucu Genel Baþkanýdýr

3- Moldova- Gagauzya Özerk Cumhuriyeti Türkiye Resmi Temsilcisidir

4- Mir Ajans,Uluslararasý Türksoy'la  Ýpekyolu Dergisi, ipekyolutv.com imtiyaz sahibidir

5- Türk Dünyasýyla gönül köprüleri kuran ve Kanal 7, Ülke TV, Bengütürk TV, Kanal24 gibi kanallarda yayýnlal TÜRKSOY'LA ÝPEKYOLU belgeselinin yapýmcýsý. Gazeteci-Yazar- TV programcýsý ve STK Baþkanýdýr; Özellikle Türk Dünyasýyla ilgili önemli kanaat önderleri arasýnda yer almaktadýr.

6- Kanal7 ve Ülke TV'de yayýnlanacak olan ''Medeniyet Havzamýndan Portreler'' adlý belgeselin yapýmcýsýdýr. 

7- Dünya Türkmenler Birliði tarafýndan kendisine Türk Dünyasý'nýn Gönül Elçisi ünvaný verilmiþtir.

Kafkasya kökenlidir. Karapapak Türkü'dür. Atalarý Bolþevik Devrimi sýrasýnda Borçalý ve Aðbaba Türk bölgelerinden Kars þehrimize göç etmiþtir. Öðretmen bir babanýn ve ev hanýmý bir annenin 3. çocuðu olarak 1964 yýlýnda Kars'ta dünyaya geldi.

Ýlköðretimini Kars'ta tamamladýktan sonra, 1979 yýlýnda Ýstanbul'da yaþamaya baþladý. Lise ve üniversiteyi Ýstanbul'da okudu. 1988 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik bölümünden mezun oldu.

Üniversiteye baþladýðý yýllarda gazetecilik mesleðine de baþlamýþ oldu. 1985 yýlýnda Doðuþ Gazetesi'nde, 1986 yýlýnda Türkiye Gazetesi'nde muhabir olarak çalýþtý. 1987 yýlýnda yazmýþ olduðu bir röportajla Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan ödüle layýk görüldü. 1993 yýlýnda TGRT Televizyonu'nda kurucu olarak görev yaptý. 1993 yýlýndan günümüze TGRT, Kanal6, Kanal7, Ülke Tv, Star TV, Euro D, Habertürk, Skytürk, Cine 5, Kanal24 gibi ulusal televizyon kanallarýnda yüzlerce program yaptý. Avrupa, Orta Asya, Amerika, Balkanlar ve Kafkaslar'da çok sayýda belgesel program gerçekleþtirdi.

Seyfullah Türksoy'un hazýrlamýþ olduðu programlar içerisinde Türksoy'la Ýpekyolu, misyonu ve etkileri itibariyle ayrý bir önem taþýmaktadýr. Uzun yýllar boyunca çeþitli televizyon kanallarýnda ekrana gelen Türksoy'la Ýpekyolu, özellikle Türk Dünyasýyla Türkiye arasýnda gönül ve dostluk köprülerinin kurulmasýnda önemli bir rol oynadý. Türksoy'la Ýpekyolu'nun gündeme getirdiði çok sayýda konu, kamuoyunda büyük yanký uyandýrdý. Türksoy'la Ýpekyolu'nun yanýsýra Seyfullah Türksoy, Yörünge, Ýþ'te Hayat, Türk Dünyasý'na Yolculuk, Ýpekyolu Kervaný gibi farklý ismlerle de ekran yolculuðunu sürdürmektedir.

ÝZ BIRAKAN PROGRAMLARDAN BAZILARI

1-Son Osmanlý Nevruz Dede. 2-Orta Asya'da Sürgün Karadenizliler,

3-Göktürklerin Torunlarý Türkatalar

4-Atatürk'ün Ata Ocaðý Kocacýk Köyü,

5-Tuna Nehri'nin Ortasý'ndaki Türk Adasý Adakale'nin Hazin Öyküsü,

6-Makedonya'da Özal'ý Aðlatan Osmanlý Sancaðý,

7-Osmanlý'nýn Yetimleri Ahýska Türkleri,

8-Tuna Nehri'ndeki Yasak Ada'da Atilla'nýn Gizemli Mezarý ve Hazinesi    

9-Sahabelerin Çekik Gözlü Torunlarý:Dunganlar,

11-Çanakkale'de Mamuþalý Þehitler,

12-Bangladeþ'te Osmanlý Ýzleri, 13-Güney Afrika'da Ebubekir Efendi'nin Torunlarý,

14-Moðolistan'da Orhun Anýtlarý'na Yolculuk,

15-Türkistan'da Hoca Ahmet Yesevi ve Alperen Derviþler,

16-Bosna'da Sarý Saltuk Türbesi ve Dergahý,

17-Alimler-Arifler Diyarý Buhara, 18-Emir Timur'un Mezarýndaki Sýr,

19-Hazar Denizi- Nargin Adasý'nda Sarýkamýþ Esirleri

20-Nazým Hikmet'in Bilinmeyen Manevi Sýrrý,

21-Kafkas Kartalý Nuri Paþa,

22-Kafkasya'da Kadim Türk Boyu Karapapaklar,

23-Çeçenistan'da Kumuklar, 24- Nogaylar, Karaçaylar, Balkarlar

25- Kýrým Sürgünü'nden Acý Hatýralar,

26-Dede Korkut'un Mezarýna Yolculuk,

27-Kan Aðlayan Karabað,

28-Bosna'da Gözyaþlarý

ve Hocalý Soykýrýmý,

29-Sarýkamýþ þehitleri

30-Amerika'da Ahýska Türkleri

31-1989'da Fergana'da gerçekleþen Ahýska Türkleri katliamýnýn içyüzü

32-Irak Türkmenlerini ziyaret

33-Iran'da yaþayan Türk Kültürü

34-Karabað'ýn Terter Cephesinde Azerbaycan Ordusunu Ziyaret ve Röportajlar

TÜRKÝYE'NÝN SESÝ OLDU

Seyfullah Türksoy, Türkiye Cumhuriyeti’nin Türk Dünyasý’nda ve diðer bölgelerde gerçekleþtirdiði önemli yatýrýmlarý da her fýrsatta gündeme getirmiþtir. Baþta TÝKA, Yunus Emre Enstitüsü, baþta olmak üzere pekçok kurumun baþarýlý faaliyetlerine geniþ yer verilmiþtir. Türksoy meslek hayatý boyunca pekçok önemli devlet adamýyla tanýþmýþ, röportajlar yapmýþ ve onlarla ilgili belgeseller hazýrlamýþtýr. Azerbaycan'ýn Milli Lideri Merhum Haydar Aliyev, Türkmenistan Devlet Baþkaný Merhum Saparmurat Türkmenbaþý, Türkiye Cumhuriyeti 9. Cumhurbaþkaný Merhum Süleyman Demirel bu önemli devlet adamlarýndan birkaçýdýr.

ÝPEKYOLU DERGISI

Seyfullah Türksoy, televizyon programlarýyla uzun yýllar sürdürdüðü Gönül Elçisi misyonunu çýkarmýþ olduðu Uluslararasý Ýpekyolu Dergisi’yle de yýllardýr sürdürmektedir. Ýpekyolu Dergisi, Türkiye’nin yanýsýra 20’den fazla ülkede seçkin adreslere ulaþan Türkiye’nin tek dergisidir.

ÝPEKYOLU GAZETESÝ

Seyfullah Türksoy'un Kýrgýzistan'da yayýnlamaya baþladýðý Ýpekyolu Biþkek Gazetesi, 17-25 Aralýk ve 15 Temmuz ihanetinden sonra, Türkiye'nin resmi söylemini kardeþ Kýrgýzistan'da dile getirmeyi amaçlamaktadýr. Biþkek Büyükelçimiz Sayýn Metin Kýlýç beyin tavsiyeleri üzerine bu karar alýnmýþtýr. Terör örgütlerinin iddialarýna karþý resmi devlet tezlerini cesurca ortaya koymuþtur.

SEYFULLAH TÜRKSOY’UN ALMIÞ OLDUÐU ÖDÜLLER

Baþbakanlýk Basýn Yayýn Enformasyon Genel Müdürlüðü tarafýndan verilen Sürekli Sarý Basýn Kartý Sahibi olan Seyfullah Türksoy, þimdiye kadar yurtiçinden ve yurtdýþýndan çok sayýda önemli kurum tarafýndan ödüle layýk görüldü.

Seyfullah Türksoy'un aldýðý ödüllerden bazýlarý þunlardýr:

-Gazeteciler Cemiyeti tarafýndan Yýlýn Röportajý Ödülü-1987

-Tüsiad – TV Programcýlýðý Alanýnda Özel Hizmet Ödülü- 1993

-Türksav- Türk Dünyasý Hizmet Ödülü (9.Cumhurbaþkaný Demirel eliyle Çankaya Köþkü’nde)-1997

-Egeli Yazarlar ve Gazeteciler Birliði- Türk Dünyasý Hizmet Ödülü

-Askon- Yýlýn Ekonomi Programcýsý Ödülü

-Azerbaycan Türk Kadýnlar Birliði- Türk Dünyasý Hizmet Ödülü

-Çeçenistan Ahmet Hacý Kadirov Vakfý- Yýlýn Altýn Kalemi Ödülü

Tarsus Belediyesi- Türk Dünyasý Hizmet Ödülü

Avrupa Gazeteciler Derneði- Meslek Onur Ödülü

Marmara Grubu Vakfý- Türk Dünyasý Hizmet Ödülü

Ýstanbul Küçükçekmece Belediyesi, Çaðdaþ Evliya Çelebi Ödülü-2011

Merhum Gazeteci Kemal Çapraz Ýletiþim Ödülü- 2011

Küçükçekmece Belediyesi, Evliya Çelebi Hizmet Ödülü - 2012

Uluslararasý Türk Kültür teþkilatý Türksoy tarafýndan Türk Dünyasý Hizmet Ödülü-2012

Gagauzya Cumhurbaþkanlýðý tarafýndan Hizmet Niþaný -2014

Dünya Türkmenler Birliði, Türk Dünyasý Gönül Elçisi Ödülü -2014

Kazakistan Türkiye Büyükelçiliði tarafýndan Hizmet Niþaný – 2014

EkoAvrasya tarafýndan Türk Dünyasý Hizmet Niþaný- 2015

SEYFULLAH TÜRKSOY’UN GERÇEKLEÞTÝRMÝÞ OLDUÐU BAZI ORGANÝZASYONLAR

1- 17-25 Aralýk ihanetinin ardýndan yapýlan Cumhurbaþkanlýðý seçimi öncesinde, o dönemde Baþbakan olan sayýn Recep Tayyip Erdoðan'ýn teþrifleriyle gerçekleþen ''Türk Dünyasý Cumhurbaþkanýný seçiyor'' toplantýsýnýn mimarlarýndan biri olmuþtur. Türk Dünyasýyla ilgili faaliyet gösteren çok sayýda STK Temsilcisi katýlmýþtýr.

2-Son 6 yýldýr Türk Dünyasý Sarýkamýþ’ta Buluþuyor adý altýnda, Balkanlardan Kafkaslara kadar Türk Dünyasýnýn temsilcilerinin Sarýkamýþ Harekatý’nýn yýldönümünde Allahuekber daðlarýnda buluþmasý ve Türkistan Çadýrý etrafýnda sembolik olarak Þehitlere Saygý Nöbetinin tutulmasý

3- Genel Baþkanlýðýný yaptýðý KARPAT ve Kýzýlay iþbirliðinde Gürcistan'ýn Rustavi bölgesinde 400 çocuðun sünnet organizasyonu ve sonrasýnda da 32 bin parçadan oluþan bir týr dolusu giysinin ihtiyaç sahibi çocuklara ulaþtýrýlmasý.

4- Son 14 yýldan bu yana, Ýpekyolu Yýlýn Altýn Adamlarý Ödül Töreni adýyla baþta Türk Cumhuriyetleri olmak üzere her yýl yaklaþýk 15 ülkeden iþadamlarýnýn ve kanaat önderlerinin Ýstanbul’da biraraya getirilmesi.

5-29 Kasým 2015 tarihinde, dünyanýn 12 ülkesinde yaþayan Karapapak Türkleri temsilcileri ile çeþitli Türk boylarýnýn temsilcilerinin Ýstanbul’da, Dünya Karapapak Türkleri Kurultayý’nda biraraya getirilmesi.

6- Halen 11 ülkede daðýnýk yaþayan 1944 sürgünü Ahýskalý Türklerin 1989'dan bu yana sürekli medyada gündeme getirilmesi ve seslerinin kamuoyunda duyurulmasý. Bu amaçla Özbekistan, Kýrgýzistan, Kazakistan, Rusya Federasyonu, Ukrayna, Gürcistan ve ABD'de tv program çekimlerinin yapýlmasý. Amerika’nýn Kentacy ve Dayton þehirlerinde, bölgedeki Ahýskalý Türklerle ilgili toplantýlarýn yapýlmasý ve seslerinin Türkiye'ye duyurulmasý

7- Çeçenistan’da, Kumuk Türkleri’nin yaþadýðý Bomartyurt kasabasýnýn ziyareti ve Çeçenistan Cumhurbaþkaný’yla görüþülerek, buradaki soydaþlarýmýz için saðlýk ocaðý, okul, cami ve yol yapýmýnýn gerçekleþmesi.

8- Makedonya’nýn Kocacýk nahiyesinde, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün dedesi Ahmet Efendi’nin yaþadýðý evin restorasyonu ve kültür merkezine dönüþmesi için kampanya baþlatýlmasý ve ilgili kurumlarýn dikkatinin çekilmesi.

9- Halen Ermenistan’ýn iþgali altýnda olan Karabað’ýn Terter bölgesine ziyaret ve bölgede Ermenilerin tecavüzkar tacizlerinin kamuoyuna duyurulmasý.

10- 1993 yýlýndan bu yana Karabað ve Hocalý’da Ermeni çeteler eliyle Türklere yapýlan zulüm ve vahþetin Türkiye’ye ve dünyaya duyurulmasý konusunda sosyal ve medyatik organizasyonlar.

11- 19 Mart 2016'da  Bursa'da 10 ülkeden seçkin davetlilerin katýlýmýyla Türk Dünyasý Nevruz Ve Kültür Organizasyonunun gerçekleþtirilmesi.

12- Ýstanbul ve Bursa'nýn yanýsýra Ankara, Ýzmir, Kars ve Sivas'ta da binlerce insanýn katýldýðý dev kültür organizasyonlarý da Seyfullah Türksoy ve Baþkanlýðýný yaptýðý KARPAT öncülüðünde gerçekleþmiþtir.

13- Ankara'da uluslararasý TANAP Çalýþtayýnýn yapýlmasý. Türkiye ve Azerbaycan'ýn enerji sektöründeki dev iþbirliðinin vurgulandýðý ve çok seçkin konuþmacýlarýn ve konuklarýn katýldýðý çalýþtay Seyfullah Türksoy'un Baþkanlýðýný yaptýðý Ýpekyolu Stratejik Araþtýrmalar Merkezi ÝPAR ile Avrasya Ekonomik Ýliþkiler Derneði EkoAvrasya arasýndaki iþbirliði ile gerçekleþmiþtir.

14- Kamuoyunda büyük kafa karýþýklýðýnýn yaþandýðý Çeçenistan'a yaklaþýk 100 aydýndan oluþan seçkin bir topluluðun götürülerek ve bizzat devlet baþkanýyla ve Çeçen halkýyla, kanaat önderleriyle görüþtürülerek kafa karýþýklýðýnýn giderilmesi ve kamuoyunun doðru bilgilendirilmesi. Sonuç itibariyle bazý çevrelerin yanlýþ ve maksatlý propagandalarýnýn sona erdirilmesi. Nitekim Suriye'de Ýslam adýna ortaya çýkan DEAÞ terörü, Seyfullah Türksoy'un yýllar önceki haklýlýðýný bir kez daha ortaya koymuþtur. Bazý sözde Ýslamcý radikal örgütler ve Türkiye'deki uzantýlarý, uzun yýllar Seyfullah Türksoy'u hedef almýþtýr.

15 TEMMUZ ÝHANETÝNE KARÞI ONURLU DÝRENÝÞ

 

Seyfullah Türksoy, mesleki anlamda gerçekleþtirdiði uluslararasý faaliyetlerinin yanýsýra, PKK, FETÖ gibi çeþitli terör örgütlerine, Ermeni ve benzeri lobilere karþý da her fýrsatta onurlu bir tavýr göstermiþtir. Ülkemizi kaosa sürüklemeyi amaçlayan Gezi olaylarý sýrasýnda, anarþi ve terörden beslenenlere karþý sert çýkýþlarýyla bilinen Seyfullah Türksoy'un 17-25 Aralýk ve 15 Temmuz ihaneti sýrasýnda da duruþu ve tavrý arþivlerde saklýdýr. 15 Temmuz darbe giriþimin ilk saatlerinde, genel baþkanlýðýný yaptýðý Dünya Karapapak Türkleri Derneði'nin tüm mensuplarýný darbecilere karþý direniþe çaðýran, kendisi de çocuklarý ve yeðenleriyle birlikte en ön saflarda direniþ gösteren Seyfullah Türksoy'un Ýsmet Eker isimli yeðeni Ýstanbul Saraçhane'de darbecilerin kurþunlarýyla aðýr yaralanmýþtýr. Halen vücuduna isabet eden mermiyle yaþayan 16 yaþýndaki milli güreþçi Ýsmet Eker, hem Cumhurbaþkanlýðý Külliyesinde, hem de Sinan Erdem Spor Salonunda gerçekleþen 15 Temmuz Gazileri toplantýsýnda, Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn takdir ve övgülerine mazhar olmuþtur. Bu görüþmede Seyfullah Türksoy da hazýr bulunmuþtur. 

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 535 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır