KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor
2017-11-13 - 19:10
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor

KAFKAS HABER AJANSI

Kars Kafkas Atlý Cirit ve Spor Kulübü Baþkaný Selçuk Baþkaya ve Kulübün Basýn Sözcüsü Gazeteci Bedir Altunok, cirit kulüplerine destek, sporcularýn istek ve talepleri ve cirit gösterisi hazýrlýðýnda bilgi vermek için Kars Valisi Rahmi Doðan’ý makamýnda ziyaret ettiler.

Kars Kafkas Atlý Cirit ve Spor Kulübü, Selim’de faaliyet gösteren birkaç kulüpten birisi. Yeni kurulan kulübün basýn sözcülüðünü ise Gazeteci Bedir Altunok gönüllü olarak üstlendi. Uzun yýllardýr Selim ilçesinde icra edilen ata sporu ciritin ayakta kalmasý. Gelecek nesillere aktarýlmasý için Selim köylüleri büyük mücadele veriyorlar. Tüm yokluklara raðmen amaçlarý sadece ata sporu ciriti yaþatmak ve yaymak olan Selimli gençler bu alanda takdire þayan bir fedakarlýk örneði de sergiliyorlar. Her hafta sonu ilçenin bir köyünde oynanan cirit için atlar akþamdan hazýrlanýyor. Yemleri veriliyor týmarlarý yapýlýyor, dinlendiriliyorlar. Bazýlarý da ciritin oynanacaðý köye varabilmek için sabah erken saatte at sýrtýnda yola koyuluyorlar. Saatler süren yolculuðun ardýndan köye varýlýyor ve cirit baþlýyor. Atlarýn tüm masraflarýný kendi ceplerinden karþýlayan gençler tüm yokluk ve sýkýntýlarý at sýrtýnda cirit atarken unutuyor ve aþkla, hevesle cirit atmaya baþlýyorlar. Hele birde cirit attýktan sonra ardýndan gelen sporcuya dönerek bir nara atýyorlar ki izleyenler bu aný çok seviyor. Bu da geçlerin ata sporu ciriti ne kadar istekli ve arzulu yaþayýp yaþattýklarýný ortaya koyuyor.

Ýþte Selim’in cefakar ve fedakar gençleri “Kars Kafkas Atlý Cirit ve Spor Kulübü” adýnda yeni bir kulüp kurdular. Kulüp ilk resmi ziyaretini de Vali Rahmi Doðan’a yaptý. Devlet projelerini takibi üstün gayret ve çabasýyla Türkiye’nin en çalýþkan valileri arasýnda yer alan Kars’ýn Sivaslý Valisi Rahmi Doðan, kulüp baþkaný Selçuk Baþkaya ve Basýn Sözcüsü Bedir Altunok’u makamýnda kabul etti. Baþkaya, Vali Doðan’a birde Fotoðraf Sanatçýsý Özgen Beþli’nin cirit fotoðrafýnýn yer aldýðý tablo hediye etti.

Kulüp Baþkaný Selçuk Baþkaya, “Sayýn valim bizler at üstünde doðduk, at üstünde büyüdük at üstünde de öleceðiz. Bizim için atýn büyük bir önemi var. At yarýþlarý ve cirit ise vazgeçemediðimiz spor alanýmýz. Bu alan sayesinde köylerde toplanýyoruz. Bu buluþmalar sevgi ve saygýnýn yanýnda birlik ve beraberlik duygularýmýzý da pekiþtiriyor. Önümüzdeki günlerde veya haftalarda Kars þehir merkezinde muhteþem bir cirit gösterisi yapmak istiyoruz. Kulübümüz tarafýndan organize edilecek olan cirit gösterisi için sizlerin de desteðini istiyoruz. Kekeç köyünde kulübümüz için kullanmak istediðimiz bir bina var. Bu binanýn tamiri ve düzeltilmesi vede içerisinin malzemesinin alýnmasý konusunda da desteklerinizi bekliyoruz.” dedi.

Kulübün Basýn Sözcüsü Gazeteci Bedir Altunok da, “Sayýn valim, Selim ilçesinin gençleri ata sporun gelecek nesillere aktarýlmasý için büyük bir fedakarlýk örneði sergiliyorlar. Ýlçede mevcut bulunan cirit kulüplerinin ortak sorunlarý var. Atýn bakýmý, yemi ve ciritte kullanýlan eðer, kamçý gibi malzemelere de ihtiyaçlarý var. Bir atýn yýllýk bakýmý yaklaþýk 4 bin TL’yi biliyor. Bir atýn fiyatý da ortalama 6 bin TL. Tüm bu masraflar gençlerin kendi imkanlarýyla karþýlanýyor. Bu da onlarý sýkýntýya sokuyor. Bazý sporcularýn atlarý bile yoktur. Son derece maðdurlar ve her hangi bir yerden de destek alamýyorlar. Spor Federasyonun bile bir desteði yoktur. Tarihimizden günümüze kadar gençlerin bu fedakarlýklarýyla yaþatýlan cirit sporunun daha da yaygýnlaþtýrýlmasý için destek almalarý gerekiyor. Sizlerin öncülüðünde inþallah bu sorunlar çözülür ve ata sporu ciritle Kars ülke genelinde adýný büyük baþarýlarla duyurur.” diye konuþtu.

Vali Rahmi Doðan da ata sporu ciriti ayakta tutan gençleri tebrik ettiðini ifade ederek Kars’ta düzenlenecek olan cirit gösterisi için yer temini konusunda çalýþma yapýlacaðýný belirtti. Bu konuda Valilik olarak gerekli desteði vereceklerini de ifade eden Vali Doðan, cirit kulübüne ait binanýn dizayný ve diðer ihtiyaçlar noktasýnda da gerekli çalýþmalarýn yapýlacaðýný kaydetti.

Vali Doðan ayrýca, gazeteci Bedir Altunok’un, Selim’in köylerinde gençler arasýnda oynanan bir cirit müsabakasýný izleme davetine de olumlu cevap vererek “Bir hafta sonu inþallah bizde gelir gençlerin cirit müsabakasýný izleriz.” dedi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 914 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır