KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Kars VHO Yeþil Göle’deydi - Kars VHO haberleri
Anasayfaya Dn Tm Güncel Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Kars VHO Yeþil Göle’deydi - Kars VHO, “1000 Köyde 1000 Seminer” ekibiyle ilçe ilçe dolaþýyor
2011-03-09 - 15:16
ARDAHAN
Facebook'ta Paylas

Kars VHO Yeþil Göle’deydi 

-Kars VHO, “1000 Köyde 1000 Seminer” ekibiyle ilçe ilçe dolaþýyor
 
“1000 Köyde 1000 Seminer” Posof, Hanak, Çýldýr, Ardahan Merkez derken Yeþil Göle’de de tipili ve boranlý bir günde muhtarlarla birlikteydi.
 
Hemen hemen Göle’ye baðlý tüm köy muhtarlarýnýn katýldýðý, YÝBO Çok Amaçlý Toplantý Salonu’unda yapýlan toplantýya ilgi büyüktü. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý ile açýlýþý yapýlan seminerde her zaman olduðu gibi Kars VHO Baþkaný Prof. Dr. Yavuz Öztürkler konuþtu.
 
Öztürkler aþaðýda belirtilen konulara vurgu yaparak seminerini sundu ve sözlerine þöyle devam etti:
“2006 yýlýndan beridir, bölge illerimizin il ve ilçe merkezlerinde ve köylerde sürdürdüðümüz 1000 Köyde 1000 Seminer’i bugün þirin ilçemiz Yeþil Göle’de yapmaktayýz. Bu soðuk, karlý ve tipili bir günde ilgi göstererek seminerimize gelen muhtarlarýmýza ve tüm konuklarýmýza teþekkür ediyor ve kutluyorum. Çünkü bilgi en önemli deðerdir. Bilgi olmadan hiçbir refaha ulaþamayýz. Bilgiyi elinde bulunduran toplumlar birçok alanda muktedir olmakta ve ülkesini müreffeh kýlmaktadýr. Bu gün Göle’de gördüðümüz ilgi bizi mutlu etti. Bu ilgi sevindirici bir durumdur. Bu durum alarm veren hayvancýlýðýmýzýn kurtuluþu adýna bizleri umutlandýrmýþtýr
Hayvancýlýkta bilinçli olmadýðýmýz sürece, en iyi teþvikler ve desteklerle, hatta en iyi projelerle bir yere varamayýz. Et ithalatý yaptýðýmýz bugünlerde herkes yakýnýyor, herkes eleþtiriyor, herkes projelerini anlatýyor, ama kimse bir mum yakmýyor. Herkes esnaf periþan, köylü periþan diyor ama çözüm üretecek veya sorunu azaltacak bir adým atmýyor. Üreticiler bizim en önemli deðerlerimizdir, onlar olmadan biz de olamayýz. Onlarý doðduklarý yerlerden koparmadan kendi diyarlarýnda mutlu etmenin yollarýný aramalýyýz. Onlarýn refaha kavuþmasý ülkemizin refaha ulaþmasý demektir. Oysa yeterli ve uygun þartlarda bilinçli bir þekilde hayvancýlýk yaptýðýmýz söylenemez. Hayvancýlýðýmýzýn en önemli sorunlarýndan biri bilinçli hayvancýlýk yapmayýþýmýzdýr. Biz de bu olumsuz durumu birazcýk olumlu bir katký sunmak için buradayýz. Hep birlikte karþýlýklý diyalog ve iletiþimle sorunlarýmýz çözmeliyiz. Daha sonra köylerinize gelerek sohbet ortamlarýnda ve ahýrlarda sizlere bilgi vermeyi planlýyoruz. Bu konuda yoðun bir þekilde çalýþýyoruz.”0
 
Yörenin yüzde 80’i umudunu hayvancýlýða baðlamýþtýr. Hayvancýlýktan baþka ana çýkýþ noktamýz var mý? Bu yörenin bir çocuðu olarak bir buzaðý hastalandýðý zaman, bir inek ölü veya kasaba verilerek ahýrdan çýktýðý zaman o hanenin ne kadar umut kýrýcý ve ne kadar hüzün dolu bir havaya büründüðünü iyi bilirim. Hayvancýlýk zor iþtir, eðer bilinçli yapýlmazsa daha da zorlaþýr, eðer çok verim alýnmazsa býktýrýcý olur ve zamanla terk edilir. Ýþte bu terk ediþ noktasýnda hayvansal üretim biter ve yörenin ekonomisi daha da çýkmaza girer. Biz istiyoruz ki, bu seminerlerle bir nebze olsun hayvancýlýðýmýza katký sunalým, hayvancýlýðýn makus gidiþatýný birazcýk olumlu yöne çevirelim. Hayvancýlýk bu yörede hak ettiði ölçüde, bilinçli ve verimli bir þekilde yapýlýrsa, insanlarýmýzýn doðduklarý yerde doyacaklarýna ve yöre ekonomisinin her geçen gün iyiye gideceðine inanýyorum.Toprak damlý, havasýz barýnaklarda baþý kýsa zincirlerle baðlanmýþ ineklerden hem süt ,hem iyi buzaðý vermesini ve hem de saðlýklý olmasýný bekleyemeyiz. Seminerimiz her zaman olduðu gibi oldukça fazla ilgi görmüþ ve kötü hava þartlarýna raðmen muhtarlarýmýzýn çoðu katýlmýþlardýr. Ayrýca Tarým ve Hayvancýlýkla ilgili bürokratlarýmýz, çalýþanlarýmýz ve meslektaþlarýmýz da seminere katýlarak hayvancýlýðýmýza katký sunmuþlardýr. Kendilerine teþekkür ediyorum.
Eðitimin hayvancýlýðýmýzýn olumsuz gidiþatýna önemli katkýlar sunacaðý Seminere destek veren herkese teþekkür eder saygýlarýmý sunarým.
 
Baþkan Öztürkler’in ardýndan söz alan Yrd.Doç.Dr.Necdet Cankat Lehimcioðlu, suni tohumlamaný ineklerde verimi artýrmasý ve suni tohumlamadan baþarý elde etmek için neler yapýlmasý gerektiði hususunda önemli bilgiler verdi. Suni tohumlamanýn hayvancýlýðýmýzda et ve süt veriminin artýrýlmasýnda ve bulaþýcý hastalýklarýn azaltýlmasýnda çok önemli yararlarý olduðunu vurgulayan Lehimcioðlu, suni tohumlamanýn yörede yaygýnlaþmasý gerektiðini belirtti.
 
Tarým Ýlçe Müdürü Ünyan Doðan Pala, Ýlçe Tarým teþkilatýndaki Veteriner Hekimler ile serbest VeterinerHekimlerin katýldýðý seminer sonrasýnda, ayrýca Serbest Veteriner Hekimlerle de bir toplantý yapan Prof.Dr.Yavuz Öztürkler, Veteriner Hekimlerin sorunlarýný dinledi.
(UA-BA-S) ARDAHAN-GÖLE (KHA) – UÐUR AYDINHaberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 3253 Defa Okundu

YORUMLAR

Güncel Kategorisine Ait Diğer Haberler

KAKÜV’de Futsal Turnuvasý Ciritte heyecanlý anlar ‘Sanayiciyim’ dedi, azýlý dolandýrýcý çýktý... Kars Muhteþem Bir Cirit Gösterisine hazýrlanýyor Erzurum MNG AVM’ye Ödül Kaðýzman Müftülüðünden Hafýzlýk Ýcazet Töreni Iðdýr’da Yakalanan DEAÞ Terör Örgütü Üyesi Tutuklandý Kars TDP’den sinema etkinliði PKK/KCK operasyonunda 5 kiþi tutuklandý Kars’ta AK Parti’nin Yeni Kadýn Kollarý Baþkaný Sevim Arslanoðlu KARPAT’ýn Hedefleri ve Misyonu Seyfullah Türksoy’un Biyografisi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır