Selimlilerden Haleplilere yardým seferberliði
Selimlilerden Haleplilere yardým seferberliði
18:57:00 2017-01-11

 Selimlilerden Haleplilere yardým seferberliði

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

@kafkasajans

https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Kars Selim Kaymakamlýðý ve Ýlçe Müftülüðü’nün iþbirliði ile Türkiye Diyanet Vakfý Selim Þubesi öncülüðünde bütün kurumlar ve sivil toplum kuruluþlarýnýn da desteði ile “Halep’te insanlýk ölmesin” diyerek mazlumlarýn yanýnda olmak için ayni yardým kampanyasý baþlatýlmýþtý. Kampanya kapsamýnda tüm Selim halký bir olmuþ yediden yetmiþe herkes yardýma koþmuþtu. Müftülük personelinin büyük gayretleri ve halkýn desteði ile ilçeden un, temel gýda, patates, giysi, temizlik malzemeleri, mutfak malzemeleri, halý, battaniye vb. malzemelerden oluþan iki Týr yardým malzemesi dualarla Hatay Cilvegözü sýnýr kapýsýna gönderildi. Orada Diyanet Vakfýna Ait bölgede indirilecek ve tekrar ihtiyaç duyulan kamplara sevk edilecek. Araçlara Müftülük personelinden Yakup Belet ve Ergün Sinar eþlik edecek.

Dua öncesi açýlýþ konuþmasýný yapan Ýlçe Müftüsü Fahri Baþar; “Halkýmýzýn hayýr hizmetlerinde birleþtiðini belirtti. Beklentilerin çok daha üzerinde bir katýlýmýn saðlandýðýný ifade ederek baþta Kaymakamý Mehmet Keklik’e, Belediye Baþkaný Coþkun Altun’ a tüm kurumlara, sivil toplum kuruluþlarýna, esnafa, halkýmýza ve bu süreçte özveri ile çalýþan Müftülük personelimize teþekkür ediyorum. Halkýmýzdan almýþ olduðumuz bu emanetlerin kazasýz belasýz yerlerine ulaþmasýný ve mazlumlarýn bir an önce yüzlerinin gülmesini ve bu sýkýntýlarýn atlatýlmasýný diliyorum.” dedi.

Programda konuþma yapan Belediye Baþkaný Coþkun Altun ise “Halkýmýza duyarlýlýðýndan dolayý teþekkür etti. Böyle güzel faaliyetlere her zaman destek olacaklarýný belirterek kazasýz belasýz yardýmlarýn yerine ulaþmasýný diliyorum.” diye konuþtu.

Programda son olarak konuþan Kaymakam Mehmet Keklik ise “Halkýmýzýn bu örnek davranýþýný takdir ettiðini belirtti, beklentilerin çok daha üzerinde bir katýlým saðlandýðýný belirterek evini topraðýný vatanýný kaybetmiþ olan o mazlum halkýn yanýnda olmak dinimizin de bir gereði olduðunu belirtti. Masum yavrularýn feryatlarýna kadirþinas ve yardýmsever Selim halkýnýn duyarsýz kalmadýðýný söyledi. Birlik ve beraberliðimizin devam etmesini diledi ve bu duyarlýlýklarý sebebi ile tüm halkýmýza ve bu organizede emeði geçen herkese teþekkür ediyorum.” þekilde konuþtu.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) - KAFKAS HABER AJANSI – BEDÝR ALTUNOK

 


Kaynak: KHA Bu haber  2368  kere okundu