Göksal Toksoy’un 21 Mart Mesajý
Göksal Toksoy’un 21 Mart Mesajý
22:45:00 2017-03-20

Göksal Toksoy’un 21 Mart Mesajý

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

 

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Sarýkamýþ Belediye Baþkaný Göksal Toksoy’un Nevruz Bayramý ile ilgili yayýnladýklarý mesaj;

“Baharýn geliþini simgeleyen, doðanýn uyanýþýný gösteren ve sýcaklýðýn toprakla buluþmaya baþladýðýna iþaret eden Nevruz Bayramý’ný heyecan içinde kutlamanýn sevincini yaþýyoruz. Türk milleti Nevruz’la birlikte yeni ve umut dolu günlerin geleceðine inanmýþ ve bu çok önemli kültürel gerçeði bugüne kadar korumuþ ve yaþatmýþtýr. Bu kutlu Bayram; asýrlardan beridir bereketin, beklentilerin, huzurun ve mutluluðun baþlangýcý olarak kabul edilmiþ ve tekâmül ederek çaðýmýza kadar ulaþmýþtýr. Türk milletinin hem ata hem de ana yurdunda baharýn müjdecisi olarak ayrýcalýklý bir yeri bulunan Nevruz Bayramý; her zaman kardeþliðin, neþenin, hoþgörünün de kaynaðý olmuþtur. Balkanlardan Sibirya bozkýrlarýna kadar uzanan büyük bir coðrafyada kutlanan Bayram’ýn, geçmiþle bugün arasýnda önemli bir kültürel köprü olduðu þüphesizdir. Ne var ki, milletimizin birliðini ve beraberliðini simgeleyen Nevruz Bayramý, zaman zaman bölücü mihraklarca kasýtlý bir þekilde yorumlanmýþ ve ihanet gösterilerine alet edilmek istenmiþtir. Temennim, aziz milletimizin birliðine ve dirliðine yönelmiþ olan hain niyetlerin asla sonuç vermemesi ve sahipleriyle birlikte tarihin karanlýðýna gömülmesidir. Yakýlan ateþler etrafýnda tutulan eller, gülen yüzler, sýklaþan saflar, uzaklaþtýrýlan ihtilaflar, doðusundan batýsýna, kuzeyinden güneyine ayný heves ve hedef ile bir araya gelen gönüller bu coðrafyayý vatan yapmýþ ve sonsuza kadar baðýmsýz yaþama idealini herkese ilan etmiþtir. Bu duygu düþüncelerle baþta Sarýkamýþ halký olmak üzere herkesin Nevruz Bayramý’ný kutluyorum.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

Kaynak: KHA Bu haber  2761  kere okundu