Ömer Vargün’ün Nevruz Bayramý mesajý
Daðpýnar Belediye Baþkaný Ömer Vargün’ün Nevruz Bayramý mesajý:
22:46:00 2017-03-20

Ömer Vargün’ün Nevruz Bayramý mesajý

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175

Daðpýnar Belediye Baþkaný Ömer Vargün’ün Nevruz Bayramý mesajý:

“Nevruz’un birlik ve beraberliðimizi perçinleyen, her nefesinde barýþ, kardeþlik, sevgi ve hoþgörü diyen bu büyük milletin ortak imzasý olduðunu “O nedenle; barýþ için kardeþlik için, tam anlamýyla bir milli birlik ve beraberlik için kaybedecek bir gün deðil, saate bile tahammülün kalmadýðý bu güzel bahar gününün tüm milletimizin geleceðine hayýrlar getireceðine inancýmýz tamdýr.

Milletimizin iradesiyle bütünleþmiþ, asýrlýk kanayan yaralarý saracak olan bir Nevruz, bu topraklarýn havasýný teneffüs eden, ideallerini ve ortak geleceðini paylaþan herkesin ortak temennisidir.

Barýþýn ve kardeþliðin ebediyen hüküm sürdüðü, analarýn gözünden yaþ, evlatlarýn göðsünden kan gelmediði bir yarýný hasretle, umutla ve analarýn mübarek dualarýyla karþýlamak için Nevruz’u her zamankinden daha çok önemsiyoruz. Bu duygu ve düþüncelerle, barýþýn, beraberliðin ve geleceðin büyük ve müreffeh Türkiye’sinin inþasýna zemin olacak olan bir Nevruz dileðiyle tüm milletimizin ve Kars'lý hemþerilerimin Nevruz Bayramý’ný en kalbi duygularýmla tebrik ederim”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

Kaynak: KHA Bu haber  2585  kere okundu