Ýsmet Çelik’ten Nevruz Bayramý Mesajý
Ýsmet Çelik’ten Nevruz Bayramý Mesajý
22:47:00 2017-03-20

Ýsmet Çelik’ten Nevruz Bayramý Mesajý

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

 

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Kars Ticaret Borsasý Baþkaný Ýsmet Çelik, 21 Mart Nevruz Bayramý münasebetiyle bir mesaj yayýnladý.

Çelik, mesajýnda þu ifadelere yer verdi:

“Büyük Türk coðrafyasýnda birlik, dirlik, ümit, barýþ ve uyanýþý sembolize eden, tarih olarak coþku ve kývanç içerisinde idrak edilen bu günde, insanlar arasýnda sevgi, saygý ve dayanýþma daha da önem kazanmaktadýr. 76 milyon nüfusuyla Türk Dünyasýnýn Anadolu coðrafyasýnda yaþayan biz Türk milletinin fertleri de, bugün bu coþku ve heyecanýnýn hazzýný yaþýyoruz.”

TAZE BÝR BAÞLANGIÇ OLSUN
“Bu duygu ve düþüncelerle, bu yýl idrak edeceðimiz Nevruz Bayramý’nýn Türk milletine reva görülen bütün kötülüklerin sona ermesi, aziz milletimize kurulan bütün tuzaklarý bozulmasý, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk milletinin ilelebet payidar kalmasý için, bütün güzel günlere taze bir baþlangýç olmasýný, yeni bir milli uyanýþ, yeni bir milli þahlanýþ için yeni bir vesile olmasýný diliyor, deðerli hemþerilerimin, bayramýný en içten duygularla kutluyor, selam, sevgi ve saygýlarýmý sunuyorum.”

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI 

Kaynak: KHA Bu haber  2234  kere okundu