Adem Ertaþ’tan 21 Mart Mesajý
Kars Ziraat Odasý Baþkaný Adem Ertaþ, 21 Mart Nevruz Bayramý münasebetiyle bir kulama mesajý yayýnladý.
22:49:00 2017-03-20

Adem Ertaþ’tan 21 Mart Mesajý

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

 

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Kars Ziraat Odasý Baþkaný Adem Ertaþ, 21 Mart Nevruz Bayramý münasebetiyle bir kulama mesajý yayýnladý.

Ertaþ, Toplumlarýn yaþayýþlarýný ve hayata bakýþlarýný temsil eden bu bayramlarýn kuþaktan kuþaða aktararak bugünlere kadar yaþatýlan önemli kültürel deðerlerden biri olduðunu söyledi.

Adem Ertaþ, mesajýnda þu ifadelere yer verdi: “Nevruz, geçmiþ ile gelecek arasýnda köprü kuran, insanlarýn hayat tecrübelerinin, yaþam tarzlarýnýn ve kültürel deðerlerinin korunmasýný ve gelecek kuþaklara aktarmasýný saðlayan deðerler bütününün bir parçasýdýr. Soðuk kýþ aylarýnýn ardýndan karýn ve soðuk havalarýn yavaþ yavaþ veda ettiði, topraðýn canlandýðý cennet Anadolu daðlarýnda, baharýn müjdecisi olan nevruz çiçekleri (Iris persica L.) açtý. Her yýl mart ayýnýn ortalarýnda karlarýn erimesiyle daðlarýn yamaçlarýnda yüzünü gösteren nevruz çiçekleri, baharýn müjdecileri olduðu gibi kardeþliðin ve barýþýn da müjdecisidir. Nevruz; tabiatýn uyanmasýnýn, canlýlarýn yeniden hayat bulmasýnýn, insan ve hayvan rýzkýnýn verileceðinin müjdeleyicisidir. Paylaþýmcý ve birleþtirici yönleriyle insanlarýn kaynaþmasýný saðlayan nevruz, tabiatýn yeniden canlanmasýyla rýzkýn, hayatýn, sevginin bahþedileceðini haber vermektedir. Rýzýk, hayat ve sevginin kaliteli bir seviyeye gelmesine katký saðlayan 2017 Nevruz’u, bu insancýl yaklaþýmýyla evrensel bir nitelik ve önem arz etmektedir. Geçmiþimizde bu denli önemli bir yer edinen ve günümüzde de ayný coþkuyla kutlamaya devam ettiðimiz nevruzu; barýþ ve huzur içinde gelecek nesillere aktarmak bizlerin görevidir.”

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI 

Kaynak: KHA Bu haber  2264  kere okundu