Kars Valisinden Otistik Öðrencilere Ziyaret
Kars Valisinden Otistik Öðrencilere Ziyaret
18:22:00 2017-04-03

 Kars Valisinden Otistik Öðrencilere Ziyaret

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Kars Valisi Rahmi Doðan, “2 Nisan Otizm Farkýndalýk Günü” münasebetiyle Kars Merkez Atatürk Ýlkokulu’nda eðitim gören otistik öðrenciler Karan Manbakýr ve Doruk Taha Aladað’ý ziyaret etti.

Otistik öðrencilerin eðitim aldýðý özel eðitim sýnýfýný ziyaret eden Vali Doðan, öðrencilerin durumu ve verilen özel eðitimle ilgili olarak öðrenci velileri ve okul yetkililerinden bilgi alarak bir süre sohbet etti. 

Daha sonra ilkokul 2’nci sýnýf öðrencilerini de ziyaret eden Vali Doðan, öðrencilerle bir süre sohbet ederek, ders durumlarý hakkýnda bilgi aldý.

OTÝZM

Otizm ile ilgili farkýndalýk oluþturmak ve otizmli bireylerin sorunlarýna çözüm bulmak amacýyla, 2 Nisan, Birleþmiþ Milletler tarafýndan “Dünya Otizm Farkýndalýk Günü” olarak ilan edilmiþtir.

OTÝZM NEDÝR?

Otizm, yaþamýn ilk üç yýlý içinde ortaya çýkan ve yaþam boyu devam eden, sosyal etkileþim, sözel ve sözel olmayan iletiþimde problemler, tekrarlayýcý davranýþ ve kýsýtlý ilgi alanlarý ile kendini gösteren, karmaþýk geliþimsel bir bozukluktur. Otizm erken evrede basit belirtileri dikkate alýndýðýnda kolayca teþhis edilebilir ve bebeklere uygulanacak iyi bir rehabilitasyon programý ile etkileri önemli oranda azaltýlabilir. Gebelik döneminde folikasit katkýsý kullanmak otizm geliþme riskini önemli oranda azaltmaktadýr.

OTÝZME NE SEBEP OLUR?

Otizmin nedeni henüz tam olarak tespit edilememiþtir. Otizmin tek bir nedeni yoktur. Pek çok nedeni olduðu artýk bilinmektedir. Otistik bireylerde beyin hücreleri farklý çalýþmaktadýr. Hücreler arasýnda mesaj taþýyan kimyasal ileticilerde eksiklik ya da fazlalýk olduðu düþünülmektedir.

OTÝZMÝN TEDAVÝSÝ

Otizm tedavisi için herhangi bir ilaç ya da tedavi yoktur. Kullanýlan ve önerilen tedavi yöntemleri ya da ilaç tedavisi ancak onun dikkatini yoðunlaþtýrma, iletiþim kurmasýna yardýmcý olma ve iletiþim kurmayý öðrenmesini destekler nitelikte tedavi çeþitleridir. Rehabilitasyon merkezlerinde yapýlan iþlemler de bunlardan ibarettir. Amaç tam anlamýyla bu merkezlerde onlarý topluma kazandýrmak ve onlarýn da bizler gibi normal bir birey olduðunu hissettirmektir. Zaten onlar hasta deðil  normal bireylerdir.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 


Kaynak: KHA Bu haber  31292  kere okundu