Bakan Ahmet Arslan Aðrý’da
Bakan Ahmet Arslan Aðrý’da
18:39:00 2017-04-03

 Bakan Ahmet Arslan Aðrý’da

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

TÜRKÝYE GÜÇLENECEK, HEDEFLERÝNE DAHA SAÐLAM ADIMLARLA YÜRÜYECEK

Aðrý temaslarýnýn ardýndan beraberindekilerle Iðdýr'a geçen Arslan, Melekli beldesini ziyaret etti.

Belde belediyesi önünde düzenlenen programda halka hitap eden Arslan, bölgeye yapýlan yatýrýmlarý anlattý.

Türkiye'de yapýlan büyük projeleri bazý kesimlerin istemediðini söyleyen Arslan, þöyle konuþtu:

"Köprüler, tüneller yapalým dedik ama gezi olaylarýnda birileri çýktý 'biz bunlarý istemiyoruz' dedi. Ýstanbul'da yeni havalimaný yapýyoruz, milletimizin ve memleketimizin faydasýna ama birileri o zaman 'biz istemiyoruz' dedi. Çünkü dýþ güçler Türkiye'nin büyümesini, güçlenmesini istemiyordu. Bu proje de, Türkiye'nin büyümesine fayda saðlayacaðý için o projeleri de istemiyoruz dediler. Birileri onlara maþalýk etti ve gezi olaylarý, 17-25 Aralýk olaylarý çýktý. Dýþ güçler baktýlar ki, bunlar da Türkiye ile baþ edemiyorlar, 15 Temmuz'da FETÖ terör örgütünü baþýmýza bela ettiler. Allah sizlerden razý olsun, Türkiye'nin her yerinde olduðu gibi Iðdýr'da da milletimiz dimdik durdu."

Milletin bin yýldýr ayný coðrafyada kardeþ olarak yaþadýðýný ifade eden Arslan, bundan sonra da kardeþ olarak yaþayacaklarýný ve nifak tohumu sokmaya çalýþanlara asla izin vermeyeceklerini belirtti.

Arslan, "Terör örgütleri biliyorlar ki Türkiye güçlenecek, Türkiye hedeflerine daha saðlam adýmlarla yürüyecek, onlarý bitirecek. Dýþ güçler, 'Türkiye'de biz artýk bu büyüyen, geliþen Türkiye'yle baþ edemeyiz' diyor. Bu coðrafyada hep at oynattýlar. Kendi menfaatleri doðrultusunda Irak'ý, Suriye'yi, Lübnan'ý birbirine düþürdüler. Çünkü istiyorlar ki bu coðrafya onlarýn menfaatine göre davransýn. Baktýlar ki Türk insaný birbirine düþmüyor, Türkiye'nin bütün renkleri 'biz kardeþiz' diyor, onlara hizmet etmiyor. Onun için de artýk aleni bir biçimde çalýþýyorlar." diye konuþtu.

Arslan, Kars-Iðdýr, Dilucu-Nahçývan demiryolu projesinin tamamlandýðýný hatýrlattý.

"Avrupa'dan gelen bir trenin Kars'tan Iðdýr'a gelmesi, Iðdýr Dilucu'ndan Nahçývan'dan Orta Asya'ya gitmesi... Iðdýr'a, memlekete faydasý olacak bundan hiç þüphe yok." diyen Arslan, þunlarý kaydetti:

"Biz Azerbaycan ve Nahçývan'la diyoruz ki 'biz bir millet, iki devletiz.' Bunu biz söylemiyoruz, bunu Allah mekanýný cennet eylesin Haydar Aliyev söyledi. Yine Allah mekanýný cennet eylesin Atatürk diyor ki, 'Azerbaycan'da bir Azeri kardeþimin ayaðýna diken batarsa burada benim kalbim acýr.' Çok önemli iki laf. Dolayýsýyla bu demiryolu bizi, Nahçývan'ý, Azerbaycan'ý kardeþliðimizi pekiþtireceði gibi hem onlarýn daha güçlenebilmesi, hem bizim, hem onlarýn ticaretinin geliþmiþliðinin artmasýnýn da bir göstergesidir. O yüzden Kars-Iðdýr, Dilucu-Nahçývan demiryolunu çok çok önemsiyoruz. Projede bitti, Azerbaycan'la da görüþüyoruz. Ýnþallah sýra artýk onun yapýmýnda."

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  48888  kere okundu