Bakan Arslan, Iðdýr Kýz Anadolu Lisesindeki kahvaltýda öðrencilerle buluþtu
Bakan Arslan, Iðdýr Kýz Anadolu Lisesindeki kahvaltýda öðrencilerle buluþtu
18:47:00 2017-04-03

 Bakan Arslan, Iðdýr Kýz Anadolu Lisesindeki kahvaltýda öðrencilerle buluþtu

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan, "Bugün 80 milyonu kucaklayan, bununla yetinmeyen, `Dünyanýn herhangi bir yerinde bir mazlum ve maðdur varsa, onu kucaklamaktýr, onun hakkýný savunmaktýr benim görevim.` diyen bir zihniyet, bir anlayýþ var." dedi.

Arslan, Iðdýr Kýz Anadolu Ýmam Hatip Lisesi ziyaretinde yaptýðý konuþmada, katsayý uygulamasý dolayýsýyla imam hatip mezunlarýnýn sýkýntý çektiklerini söyledi.

Türkiye'nin deðerlerini savunanlarýn 2002'de yönetime geldiðini belirten Arslan, "Bu iþin yolu açýldý. Bu ülkenin deðerlerini savunanlar kimlerdi? Göbeklerini kaþýyanlardý, bidon kafalýlardý. Bizleri eþit görmeyip, 'monþer takýmý'nýn kendi aralarýndakileri eþit görenlerdi. Allah'a þükür, o günlerden bu günlere geldik. Bugün 80 milyonu kucaklayan, bununla yetinmeyen, 'Dünyanýn herhangi bir yerinde bir mazlum ve maðdur varsa, onu kucaklamaktýr, onun hakkýný savunmaktýr benim görevim.' diyen bir zihniyet, bir anlayýþ var. Yine müteþekkiriz, bu zihniyetin önderi, lideri bir Cumhurbaþkanýmýz var." diye konuþtu.

Aslan, Türkiye'yi "öteki" görenler olduðuna dikkati çekerek, "Nasýl ki dün ülkemizde birileri bizi öteki olarak görüyordu, þimdi dünya ayný þekilde bizi öteki olarak görüyor. Kendine medeni dünya diyen, geliþmiþ dünya diyen ve onlarý yönetenler bizi öteki görüyorlar. Bizi küçültmek, geri götürmek ve baltalamak için yýllardýr içimizdeki hainleri maþalarý olarak kullanýyorlardý." deðerlendirmesinde bulundu.

"15 Temmuz en büyük oyunlarýydý"

Arslan, dýþ güçlerin terör örgütlerini üretip kullandýklarýný anlattý.

"Gezi olaylarýnda 'Aðaçlarý savunuyoruz.' deyip, ülkemizin kalkýnmasýný, büyümesini saðlayacak üçüncü havalimanýna, üçüncü köprüye, Ýstanbul-Ýzmir köprüsüne, otoyoluna, Avrasya Tüneli'ne karþý çýkýyorlardý." diyen Arslan, sözlerini þöyle sürdürdü:

"Çünkü onlarýn olmasý, bu ülkenin geliþmesi, büyümesi, ekonomik olarak dünyanýn birinci liginde yer almasý demekti. Onlar da bizi o lige istemediklerinden içimizdeki bazý maþalarý kullanarak bunlarý engellemek istiyorlardý. Bunu Gezi olaylarýnda, 17-25 Aralýk'ta ve en son da 15 Temmuz'da yaptýlar. 15 Temmuz en büyük oyunlarýydý. 15 Temmuz oyununu da boþa çýkarýnca bu sefer aleni oynamaya baþladýlar. Son günlerdeki tavýrlar, 'Artýk maþa kullanarak Türkiye'yle baþ edemiyoruz, o zaman aleni oynayalým, fikrimizi aleni bir þekilde ortaya koyalým.' demenin sonucudur."

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Arslan, fotoðraf çekiminin ardýndan öðrencilerle fidan dikti.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  73428  kere okundu