Evet’den Beklentilerim ve Otuz Gerekçem
Evet’den Beklentilerim ve Otuz Gerekçem
20:24:00 2017-04-03

 Evet’den Beklentilerim ve Otuz Gerekçem

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Muhammed Þamil Kakça’nýn, “Evet’ den Beklentilerim ve Otuz Gerekçem” yazýsý;

15 Nisan 2017 referandum sürecini siyasi bir dava veya fikre taraftar olmak deðil bir milletin istikbali ve mukadderatýyla alakalý bir süreç olarak görüyorum.

Bu sürece insanlar ister istemez mitingler, propagandalar ve medya vasýtasýyla katýlýyorlar.

Referandum öncesi Evet’ci kesimde hayýrcý kesim de kendilerince gerekçeler üreterek süreci kendi lehine sonuçlandýrmaya çalýþacak..

Tarihi ve kültürel deðerlerine daima sahip çýkmaya çalýþan, olaylarý Müslümanca bir bakýþ açýsý ve her yönüyle deðerlendirmeye çalýþan, vatansever, muhafazakâr ve basiret ve izan sahibi bir Müslüman olmaya çalýþan bir insan olarak referandumda oyum evet olacak.

Bu tercihim körü körüne, tarafgirlik, taassup veya bir fikre ve ideolojiye saplanmak ile geliþmiþ bir tercih deðil aksine, olaylarýn iç yüzünü görme, resmin bir bütününe bakma, hakkaniyet, toplum, ümmet, millet ve vatan bilinci ile hareket etme, kuran ve sünnet ölçeðinde hadisatlarý deðerlendirme muvazenesi ile oluþmuþ bir tercihtir.

Tercihim asla ýrk, kavmiyet, menfaat ve çýkar gözetilmeden gerçek ve hakikatleri göz önünde tutularak, içerisine hislerimi karýþtýrýlarak ,vicdan muhasebesi yapmadan,, insaf dürbünü ile bakmadan ve  adalet mizaný ile tartmadan oluþmamýþtýr.

Bilgi birikimlerim, yaþadýðým tarihsel süreçler, saðlam kaynaklardan edindiðim malumatlar, doðru kaynaklardan aldýðým bilgiler, ülkemin üzerinden dönen dolaplar ve entrikalar, ülkemi bölmek için pusuda bekleyen sýrtlanlar, kâfir ve zalimler hesabýna çalýþan hain odaklar, Ýslam ve din düþmanlarýnýn tavýrlarý, namus ve þerefimize üþüþmek için bekleyen kâfir akbabalarýn varlýðý tercihimi belirlemede etken olacaktýr.

Bu minvalde hayýrdan bir beklentim olmadýðý gibi evet tercihim sonucu büyük beklentiler içindeyim.

Evet, tercihim inþallah teröristlere atýlmýþ bir mermi olacaktýr.

Evet, tercihim vesayetlerin yýkýlmasýna destek olmuþ olacaktýr.

Evet, tercihim HAYIR için çalýþan Avrupalý düþmanlara bir Osmanlý tokadý olacaktýr.

Evet, tercihim FETO ihanet çetesine en büyük darbe vurmuþ olacaktýr.

Evet, tercihim darbeler, muhtýralar, ihtilaller ile milli iradeyi gasp etmeye teþebbüs edenlere en büyük ret olacaktýr.

Evet, tercihimle bu ülkede artýk baþbakanlar ve bakanlar asýlmayacak.

Evet, tercihim yüz senedir milletin üzerine kara bulut gibi çöken ve milli geliri söðüþleyen gayri nesebi kesimlerim saltanatýný bitirmiþ olacak.

Evet, tercihim ile Amerikan ve Ýsrail hesabýna çalýþan hainlerin karþýsýnda tavýr takýnmýþ olacaðým.

Evet, tercihimle bu milletin deðerlerine ve dinine yýllarca düþmanlýk etmiþ siyasi kesimlerin zulümleri son bulmuþ olacak.

Evet, tercihim ülkemi müstemleke yapan ve öyle kalmasýný isteyen dýþ güçlerin hayallerini akim heveslerini kursaklarýnda býrakmýþ olacak.

Evet, tercihim ülkemin daha istikrarlý ve ekonomik olarak daha fazla büyümesinin önünü açmýþ olacak.

Evet, tercihim yeni hastaneler, yollar, okullar, yurtlar, havaalanlarý, köprülerin yolunu açmýþ olacaktýr.

Evet, tercihim ülkeyi istikrarsýzlýða ve kaosa sürükleyen koalisyon hükümetlerinin bir daha olmamasýna vesile olmuþ olacak.

Evet, tercihim 80 darbesi anayasasýnýn çöplüðe atýlmasýna vesile olmuþ olacak.

Evet, tercihim ile vatanýný ve milletini seven bir fert olarak PKK, FETO, marjinal sol örgütlerin ve kökü dýþarýda bazý kuruluþlarýn safýnda durmamýþ olacaðým.

Evet, oyum ile Avrupa, Amerika, PKK, FETO ve bazý din düþmaný siyasi partiler ile ayný dili kullanmamýþ olacaðým.

Evet, tercihim Osmanlý ruhunun yeniden diriliþi ve dünyada söz sahibi olacak nesillerin yetiþmesine katký saðlamýþ olacak.

Evet, tercihim refaha, huzura, güvenli bir geleceðe, dindar ve dini bütün, ahlaki deðerleri aralanan kapýlarýn sonuna kadar açýlmasýna hizmet etmiþ olacak.

Evet, tercihim 18 madde altýnda görünmeyen nice hayýrlý kanunlar, hükümler ve yeniliklerin de gelmesine vesile olmuþ olacak.

Evet, tercihim 15 Temmuzda baþlayan milli ruhun 2023 de þahlanýþa geçmesi için bir milat olacak.

Evet, tercihim bu milleti ümmetin baþý lideri ve mukadderatýný belirleyen bir konuma taþýyacaktýr.

Evet, tercihim ile büyük ve küresel bir güç olma yolunda ilerleyen ülkemin el ve ayaklarýna vurulan prangalarý parçalamýþ olacak.

Evet, tercihim ekonomik olarak belirsizliklere sebep olan ve her an yýkýlabilen koalisyonlar yerine güçlü bir hükümetten yana olacak.

Evet, tercihim güçlü yasama, etkili mücadele ve temsil, güçlü idare, yerli ve milli yeni bir anayasa oluþmasý için olacak.

Evet, tercihim ile TBMM; aslî vazifesini yapacak, yürütme organlarýndan baðýmsýz olarak daha etkili ve verimli çalýþma imkâný bulacaktýr.

Evet, tercihim azametli ve birleþtirici bir medeniyetin, þanlý ve parlak bir tarihin varisi olan Aziz Milletimizin; yeniden tüm dünyada adalet, hak ve hürriyetin hâkim kýlýnmasýný saðlayacak, beþeriyetin huzur ve refahýný temin edecek büyük bir potansiyelin açýða çýkmasýna vesile olacaktýr.

Evet, tercihim ile yeni ve güçlü Türkiye’yi hedefleyen, tarihî ve kültürel yapýmýza daha uygun olduðu gibi aziz milletimizin ve memleketimizin selametine vesile olacaktýr.

Evet, tercihim her taraftan ülkemi vatanýmý bölmeye çalýþan ve iç savaþ çýkarmaya çalýþan kesimlere karþý uyanýk olmanýn adý olacaktýr.

Evet, tercihim milletimizin inanç ve deðer yargýlarýný hiçe sayarak onlara tahakkümle zulmeden ve kanun ve kavramlar perdesi altýnda tahakküm uygulayan kesimlerin def olup gitmesi için olacak.

Evet, tercihim ne þartlandýrýlmýþ bir evet nede þartlandýrýlmýþ bir hayýr asla deðildir.

Evet, tercihim, hayatý olaylarý hadiseleri hakikatleri kulaktan duyma, aðýzlardan alma, mýþ muþ rivayetler ile deðil bi taraf ve geçmiþ ve geleceðin deðerlendirmesi ile ortaya çýkmýþtýr.

Evet, tercihim kiþiler þahýslar veya bir kiþinin lider sultasýný desteklemek için deðil o kiþinin þahsýndan ziyade temsil ettiði Ýslam’ýn þahsý manevisini desteklemek içindir.

Evet, tercihim evet ci ve hayýrcýlarýn savunduðu þeyler analiz edilerek, tek adam gelecek fikrine saplanmadan, evet ve hayýrcýlarýn millet toplum ve vatan için yaptýðý icraat ve iþler tetkik edildikten sonra ve sürecin olumlu ve olumsuz yönlerinin kýyasý yapýldýktan sonra alýnmýþtýr. Bu tercih sadece beni baðlar. Her kes vereceði tercih ve kararýnda özgürdür. Vesselam.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  56138  kere okundu