Susuz Yüksekokulunu Bekliyor
Susuz Yüksekokulunu Bekliyor
21:13:00 2017-04-03

 Susuz Yüksekokulunu Bekliyor

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Yazar Maksut Kutluhan Uray’ýn, “Susuz Yüksekokulunu Bekliyor” yazýsý:

Susuz Ýlçesi sakinleri Susuz Meslek Yüksek Okulunu büyük bir memnuniyetle bekliyor.

Susuz Ýlçesi, her geçen gün yüksekokulunun ilçeye geleceði yönündeki haberleri alarak Ýlçeyi güzelleþtiriyor.

Kaferterya, tatlýcý  hatta apart daireler yapýlýyor.

Sabýrsýzlýkla Üniversitenin, öðrencilerin ilçeye gelmesini bekleyen esnafýmýz, halkýmýz, þunu belirtiyor; Týpký 1940’da Türkiye’de en önemli eðitim yerlerinden birisi olan CÝLAVUZ KÖY ENSÝTÜTÜSÜNDE verilen kaliteli eðitimin, Susuz’un tanýtýmýnda ön planda olduðunu düþünerek SUSUZ MESLEK YÜKSEK OKULUYLA eski günlere geri döneceðini düþünüyor.

Susuz hep eðitim alanýnda tanýnmýþtýr.

Cilavuz Köy Enstitüsü’nden Türkiye’de derece yapmýþ öðrencilerle bilinir.

Öyle ki Susuz halký enstitüyü çok benimsemiþtir.

1940-1960 yýllarý arasýnda susuz halkýndan, öðrencilerin gýda malzemelerini gönüllü karýþlayan hayýrsever vatandaþlarýmýz vardýr.

Eðitime bu kadar önem veren Susuz ilçesinde ortalama her evde en az bir üniversite mezunu bulunmaktadýr.

Susuz halký eðitimlidir, eðitime de önem vermektedir.

Bu halk eðitim denince hep CÝLAVUZ patentiyle TÜRKÝYEDE TANINMIÞTIR.

Susuz halký artýk eðitimin SUSUZ’DA verilmesini istiyor.

Üniversite öðrencilerini hoþgörüyle kucaklayacak, bu öðrencileri baðrýna basacak, yardýmýna koþacak günleri arzu ediyor.

Susuz halký Kars merkezde hizmet veren Susuz Meslek Yüksek okulunu SUSUZ’A BEKLÝYOR.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  52819  kere okundu