Bakan Eroðlu ‘Kaðýzman’a ýsmarladým nar gele’ türküsüyle evet istedi
Bakan Eroðlu ‘Kaðýzman’a ýsmarladým nar gele’ türküsüyle evet istedi
16:14:00 2017-04-04

 Bakan Eroðlu ‘Kaðýzman’a ýsmarladým nar gele’ türküsüyle evet istedi

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan ile Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Kars’ýn Kaðýzman ilçesinde açýlýþ ve temel atma törenlerine katýldýlar.

Özel uçakla Kars’a gelen Bakanlar Ahmet Arslan ve Veysel Eroðlu ilk olarak Kars Valiliðini ziyaret ettiler. Bakanlar burada bölgede yapýlan yatýrýmlarla ilgili basýn açýklamasý yaptýktan sonra Faikbey Caddesi üzerindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi’ni ziyaret ettiler ve burada toplanan kalabalýða hitap ettiler. AK Parti Ýl Baþkaný Adem Çalkýn, Bakan Veysel Eroðlu’na Þehit Ebu-l Hasan Harakani Hazretlerinin fütüvvet aðýcýnýn bulunduðu tablo hediye etti.

Bakanlar, Evliya Camii Külliyesi’nde kurulan taziye çadýrýna geçerek bir yakýnýn kaybeden Kars Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliði Baþkaný Adem Burulday ve yakýnlarýna baþsaðlýðý dileklerinde bulundular. Harakani Türbesi’ni de ziyaret eden Bakanlar buradan ayrýlýp Kaðýzman ilçesine hareket ettiler.

Kaðýzman Sulama Suyu ve içme Suyu Arýtma Tesisleri ile Kaðýzman Öðretmen Evinin Temelini atan Bakanlar, orman köylülerine Orköy Sertifikalarýný daðýttýktan sonra ilçede bazý ziyaretlerde bulundular.

Kaðýzman Sulama Suyu ve içme Suyu Arýtma Tesisleri temel atma töreninde konuþan Ulaþtýrma, Denizcilik ve haberleþme Bakaný Ahmet Arslan, 18 yaýndaki gençlere milletvekii olabilme hakký da getiren 16 Nisan referandumuna deðindi. Hayýr gruplarýnýn 18 yaþ imkanýný farklý boyutlara çekme niyetlerinin bulunduðunu ve bakan ve milletvekillerinin çocuklarýnýn milletvekili yapýlacaðýný söylediklerini hazýrlattý. Bakan Arslan, “Ne deseler beðenirsiniz. ‘efendim bunlar zaten sadece kendi çocuklarýný milletvekili yapacaklar. Bunlar halktan birini milletvekili yapmayacaklar.’ Eee peki yüzünüze gözünüze dursun. Dün sadece Monþerler  cumhurbaþkaný olabiliyordu, dün sadece Monþerler baþbakan olabiliyordu, dün sadece Monþerler büyükelçi olabiliyor, genel müdür olabiliyorlardý. Örnek mi istiyorsunuz. Örnek karþýnýzda Veysel Eroðlu bir köy çocuðu. Ama okumuþ, kendini yetiþtirmiþ, profesör olmuþ ve bu ülkenin en büyük projelerine imza atýyor. Kimse diyor mu ‘Veysel hoca sen Afyon Karahisar’dan sen Þuhut’tan, sen bir köyden geldin bakan olamazsýn’ kimse diyor mu? Demiyor. Niye Demiyor? Veysel hoca kendini yetiþtirmiþ. Bu kardeþiniz Ahmet Arslan da üniversiteyi kazandýðýnda yaylada koyun otlatýyordu. Kaðýzmanlý’nýn tabiriyle koyun otarýyordu. Hocak Afyonlu’nun tabiriyle koyun güdüyordu. Bu millet dedi mi ki, Cumhurbaþkanýmýz Tayyip Erdoðan dedi mi ki ‘Ahmet Arslan sen koyun otlatýyordun kusura bakma milletvekili olamazsýn’ Dedi mi ki ‘Sen koyun atlatýyordun kusura bakma bakan olamazsýn’ Bunlar kimle karýþtýrýyor biliyor musun? Tayyip Erdoðan’ý da, Binali Yýldýrým’ý da onlaýrn ekip arkadaþlarýný da bizleri de kendileriyle karýþtýrýyorlar. Niye? Çünkü onlar diyorlardý ki ‘göbeðini kaþýyan, sokakta çalýþan, sokaktaki adam, köylü, çoban benimle bir deðil. Oyu benim oyumla bir olamaz’ Onlar öyle diyorlardý. Ve onlar bu kesimi kesinlikle aralarýna sokmuyorlardý. Varsa onlar, yoksa onlar” dedi.

Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu da bakanlýðýn yatýrýmlarý ve 16 Nisan’ýn önemine deðindikten sonra Kaðýzmanlýlar’dan güçlü bir ‘evet’ istedi. Bakan Eroðlu daha sonra cep telefonunu çýkararak “Kaðýzman’a ýsmarladým nar gele nar gele” türküsünü alandakilere dinletti. Türkünün ilk kýtasýný dinlettikten sonra Kaðýzman Barajýnýn açýlýþýnda da kalan kýtayý dinleteceðini söyledi. Kars’a gelirken uçakta da bu türküyü dinlediðini ifade eden Bakan Erdoðlu, “Sevgili kardeþlerim tabi ki siz ne istediyseniz bi-z ne diyoruz ‘evet’ diyoruz. Þimdi sevgili kardeþler ‘evet’ deme sýrasý sizde. Ben açýk konuþayým” dedi.

Konuþmalarýn ardýndan temel atma törenine geçildi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 

Kaynak: KHA Bu haber  41405  kere okundu