Kars her alanda hayat bulacak
Kars her alanda hayat bulacak
12:46:00 2017-04-05

 Kars her alanda hayat bulacak

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan çeþitli temaslarda bulunmak üzere Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu ile Kars'a geldi.

Arslan ile Eroðlu, valilikte düzenledikleri basýn toplantýsýnda, kente yapýlan ve yapýlmasý planlanan yatýrýmlarý anlattýlar.

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Arslan, kentte hayata geçirilen projelere deðinerek, "Bugün yapýlan projelerle bölgemiz her alanda hayat bulacak, can suyu bulacak." diye konuþtu.

Toplantýya, Kars Valisi Rahmi Doðan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Belediye Baþkaný Murtaza Karaçanta, AK Parti Ýl Baþkaný Adem Çalkýn, Orman Ýþleri Genel Müdürü Ýsmail Üzmez ve Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Genel Müdür Vekili Murat Acu katýldý.

Kars'ta 231 milyon liralýk 9 yatýrýmýn temeli atýldý

Kars'taki temaslarýnýn ardýndan beraberindekilerle 9 tesisin temel atma töreni için Kaðýzman ilçesine geçen Arslan ve Eroðlu, ilçe giriþinde vatandaþlar tarafýndan davul zurnayla karþýlandýlar.

Arslan ile Eroðlu, daha sonra Kaðýzman Gençlik Merkezi önünde, 231 milyon lira tutarlý, Kaðýzman Barajý, Kars Barajý Sulamasý, Arpaçay Koçköy Barajý, Aras Nehri ve Yan Dereler 1. Grup Taþkýn ve Rusubat Kontrolü, Kars Merkez Bayrampaþa ve Bülbül Deresi taþkýn koruma tesisleri, Kars Merkez Köyleri ve Akyaka ilçe Merkezi Taþkýn Koruma Tesisi, Kars Merkez Aðadeve Köyü Taþkýn Koruma Ýnþaatý, Kars Merkez Dikme Köyü Yanýkçayýr Deresi Taþkýn Koruma Tesisi ve Orman Genel Müdürlüðü tarafýndan gerçekleþtirilen orman yollarýyla aðaçlandýrma çalýþmalarý için düzenlenen temel atma törenine katýldýlar.

Törende saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþýnýn okunmasýnýn ardýndan Baþbakan Binali Yýldýrým'ýn tebrik mesajý okundu.

Bakan Arslan, milletin verdiði destek ve yaptýðý dualarla hizmet etmeye devam ettiklerini belirtti.

Bu hizmetlerin bu kadar güçlü yapýlmasýnýn sebebinin, milletin 15 yýldýr Cumhurbaþkaný Recep Tayip Erdoðan ve arkadaþlarýnýn arkasýnda dimdik durmasý olduðunu ifade eden Arslan, þunlarý söyledi:

"Siz bu kadar güçlü bizi destekledikçe, içimizdeki hainler kuduruyorlar. Bizi istemeyenler ellerinden gelse bizi bir kaþýk suda boðacaklar ama Allah'ýn izniyle milletin kardeþliði, birliði ve beraberliði dün olduðu gibi bugün de onlara izin vermiyor. Týpký 15 Temmuz'da izin vermediðiniz gibi. Kaðýzman'ýn, Digor'un, Sarýkamýþ'ýn, Selim'in, Susuz'un, Arpaçay'ýn ve Kars'ýn büyümesinden rahatsýz olanlar ve bu büyümenin 81 ilde olduðunu görenler, bizim büyümemizden rahatsýz olanlar, bizim yolumuzu kesmeye çalýþýyor. Bize engel olmaya çalýþýyorlar, bize çelme takmaya çalýþýyorlar."

"Türkiye'nin bütün vatandaþlarý her yerde onlara ders verecek"

Arslan, FETÖ'cü hainlerin Peygamber ocaðýnda Mehmetçiðin kutsal formasýnýn içine girdiðini, bu hainlerin 80 milyonun 15 Temmuz'da bir ve beraber olarak meydana çýkabileceðini hesaba katmadýðýný dile getirdi.

Bakan Arslan, "Hainler, gençlerin, tankýn, topun, merminin, füzenin önünde durup göðsünü siper edeceðini hesaba katmadý. Bu coðrafyada Nene Hatun yüz sene önce çýktý, bir daha çýkmadý zannediyorlardý. Annelerimizin, bacýlarýmýzýn her birinin birer Nene Hatun olduðunu hesaba katmadýlar. Siz 15 Temmuz'da öyle bir þamar vurdunuz ki, yedi düvel duydu ama zannediyorlar ki, 15 Temmuz geride kaldý ve millet bunu unuttu. 100 yýl önce nasýl düþmanlarý bu topraklardan attýysak, 100 sene sonra da 15 Temmuz'da olduðu gibi bundan sonra da bir hain çýkarsa, bizi birbirimize düþürmeye çalýþan biri çýkarsa hiç þüpheniz olmasýn ki Türkiye'nin bütün vatandaþlarý her yerde onlara ders verecek." diye konuþtu.

Arslan, fitneyle fesatla milletle baþ edemeyeceklerini görenlerin baþka yollara baþvurduðunu belirtti. Dýþ güçlerin 16 Nisan'da milletin daha da kenetleneceðini þimdiden gördüðünü söyleyen Arslan, þunlarý kaydetti:

"Bunu görenler, dýþ güçler, aramýzdaki hainlerin yetmediðini, terör örgütlerinin maþalarýnýn yetmediðini gördüler ve bizzat kendileri yola çýktýlar. Kendileri bize engel olmaya çalýþtýlar. Avrupa'da bizim soydaþlarýmýzla buluþmamýzý engelleyerek 16 Nisan'da 'Hayýr' çýkacaðýný sanýyorlar. Geçmiþteki gibi onlarýn menfaatini düþünen yöneticiler, cumhurbaþkaný, baþbakan, bakanlar, milletvekilleri yok sanýyorlar. Bundan sonra 15 yýldýr olduðu gibi milletinin menfaatini, memleketinin, coðrafyasýnýn menfaatini, dünyadaki mazlumlarýn ve maðdurlarýn menfaatini düþünen bir yönetim var ve cumhurbaþkanýnýn, baþbakanýn arkasýnda dimdik duran 80 milyon var."

Konuþmalarýn ardýndan, Arslan ve Eroðlu, tören alanýndan Kaðýzman Barajý'nýn yapýlacaðý Ortaköy'e canlý baðlanarak, baraj inþaatýný baþlattý. Temel atma töreni, alanda bulunan vatandaþlara canlý izletildi.

Tören, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðýnca açýlan Süt Sýðýrcýlýðý Kursu'nu baþarýyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarýnýn verilmesi ve vatandaþlara fidan daðýtýlmasýyla sona erdi.

Ellerinde Türk bayraklarýyla tören alanýný dolduran coþkulu kalabalýðý selamlayan Arslan ve Eroðlu, daha sonra ilçede yapýlan öðretmen evinin de temelini attý.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  49230  kere okundu