Kars’a Dolu Dolu Yatýrým
Kars’a Dolu Dolu Yatýrým
13:34:00 2017-04-05

 Kars’a Dolu Dolu Yatýrým

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Kars Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Erdinç Dolu, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan’ýn giriþimleri sonucu Kars Ýl Özel Ýdaresine her yýl gelen 9,5 milyon gibi bir paranýn bu sene 40 milyon civarýnda geldiðini söyledi.

Kars Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Erdinç Dolu, 2017 yýlýnda köylerde yapýmýna baþlanacak olan altyapý çalýþmalarý hakkýnda açýklama yaptý. Kars genelinde yaklaþýk 250 kilometre sýcak asfalt çalýþmalarýnýn olacaðýný dile getiren Kars Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Erdinç Dolu, “Baharýn gelmesi ile birlikte köylerimizin temel sorunlarý olan alt yapý konusunda da hýzlý bir çalýþma içerisine girdik. Hem geçen seneden devam eden iþlerin bu yýl bitmesi planlanmakta hem de bu yýl yeni programa alýnmasý gereken hem yol hem de alt yapý anlamýnda ilçelerimizin sorunlarý var. Ulaþtýrma Bakanýmýzýn açýkladýðý gibi baþta grup yollarý olmak üzere sýcak asfalt planlamamýz var. Bununla ilgili çalýþmalarýmýz sona yaklaþtý, yakýnda ihale süreci de baþlayacak. Yaklaþýk 250 kilometre Kars genelinde sýcak asfalt çalýþmasý yapacaðýz, ihalesini gerçekleþtireceðiz.” dedi.

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan’ýn giriþimleri sonucu her yýl gelen 9,5 milyon gibi bir paranýn bu sene 40 milyon civarýnda geldiðini belirten Genel Sekreter Dolu, “Köylerimizin temel ihtiyaçlarý olan altyapý anlamýnda baþta kanalizasyon olmak üzere, parke taþý ve içme suyu ile ilgili de çalýþmalarýmýz var. Bu sene sayýn Bakanýmýzla birlikte ilimize gelen maddi anlamda, kaynak anlamýnda çok ciddi bir artýþ var. Normalde köylerimizin altyapýsý ile ilgili bize 9,5 milyon gibi bir para gelirken, bu sene 40 milyon civarý bir para geldi. Tabi bu para ile ilgili ilçelerimizden talepleri aldýk. Baþta kanalizasyon ve içme suyu olmak üzere projelendirme çalýþmalarýmýz devam ediyor. Bu ayýn sonuna doðru Mayýs gibi ihalelerini gerçekleþtireceðiz. Bunun yaný sýra hem AKAK kapsamýnda hem de DAP kapsamýnda baþvurularýmýz oldu. DAP henüz açýklanmadý ama AKAK açýklandý. Onunla da ilgili yaklaþýk 3 milyon TL’lik bir hibe var. Bu para ile hem yayla yollarýný hem de hayvan içme sularýný yapacaðýz. Bu sene tabi bizim için önemli bir yýl. Çok ciddi anlamda bir kaynaðýn geldiði yýl oldu. Bunu iyi bir þekilde deðerlendireceðiz.” ifadesini kullandý.

Sondaj çalýþmalarý hakkýnda da açýklama yapan Genel Sekreter Dolu, “Burasý hayvancýlýk bölgesi olduðu için ister istemez sular yetmiyor. Onunla ilgili de çalýþmalarýmýz var. nisan ve Mayýs ayý bizim için etüt çalýþmalarýnýn yoðun olacaðý bir ay olacak.” diye konuþtu.

Bu sorunlarýn bilinen sorunlar olduðuna deðinen Genel Sekreter Dolu, “Birçok projenin etüt çalýþmasý geçen yýldan yapýldý. Bizim için çok büyük vakit kaybý olmayacak. Büyük projeler dýþýnda çok sayýda projeler bu senenin sonuna yetiþecek. Bu yýl bizim odaklandýðýmýz nokta sýcak asfalt. Yaklaþýk 250 kilometre grup köy yollarýný sýcak asfalt yapmaya odaklandýk. Bunun dýþýnda yoldur, sudur, kanalizasyondur, altyapý ihtiyaçlarý için çalýþmalarýmýz hazýrlýyoruz. Bu sene çok ciddi bir sýkýntý olmayacak. Biz tüm ilçelere projeleri yollayacaðýz.” þeklinde konuþtu. Þehir merkezindeki mahallelerde de çalýþmalarýn son durumu hakkýnda bilgi veren Genel Sekreter Dolu, “Sayýn Bakanýmýzýn talimatýyla mahallelerde de çalýþmalarýmýz devam ediyor. Bu hafta bitireceðiz. Bu çalýþmanýn tamamlanmasýnýn ardýndan asli görevimiz olan yerlerde çalýþmalarýmýz baþlayacak.” dedi.

Genel Sekreter Dolu, ayrýca Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan’ýn talimatýyla grup köy yollarýnýn bir kýsmý olan yaklaþýk 50 kilometrelik bir alanýn Karayollarý aðýna alýndýðýný söyledi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  46998  kere okundu