Burhan Alibeyoðlu: Bu Bir Ýnsanlýk Suçudur
Burhan Alibeyoðlu: Bu Bir Ýnsanlýk Suçudur
13:32:00 2017-04-06

 Burhan Alibeyoðlu: Bu Bir Ýnsanlýk Suçudur

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Kars Ýl Meclis Baþkaný Burhan Alibeyoðlu, Suriye’de yaþanan insanlýk suçu nedeniyle bir açýklamada bulundu. Küçük yaþta çocuklarýn koltuk, makam sevdasýna öldürüldüðüne dikkat çeken Alibeyoðlu, bu insanlýk suçunu iþleyen Esed’in cezasýný çekeceðine hatta idam edileceðine inancýnýn tam olduðunu belirtti.

Alibeyoðlu, ‘O çocuklardan kimin intikamýný aldýnýz?’ sorusunu yönelterek baþladýðý açýklamasýnda; “Suriye’de katledilen aðýrlýklý çocuklar deðil, aslýnda insanlýktýr. Savaþ kurallarýný bir tarafa býrak ki savaþ deðil operasyondur ve o operasyonda her þey bertaraf edilip ahlaksýzlýk, alçaklýktýr koltuk, mevki, makam uðruna kendi vatandaþýna sinir gazý baþlýklý bomba atacak kadar o zavallý çocuklar ne kadar günah iþledi, kaç askerinize kurþun sýktý, o çocuklardan kimin intikamýný aldýnýz. Lanet olsun sizin adamlýðýnýza da, koltuk hýrsýna yapmayacaðýnýz hiç bir alçak emellerin sahibi nihai sonuca varamadýðý gibi akýbeti hüsrandýr, periþanlýktýr. Gün gelecek o çocuklardan özür dileyecekler ama özür dilemek için bulamayacaklarý bir avuç bedenleri üzerinden yürüttükleri bu canilikle asla emellerine ulaþamayacaklar.

Katil Esed ve yardakçýlarý tarumar olacaklardýr. Esed’in idam edileceðine inancým tamdýr çünkü bu yaptýðý bir insanlýk suçudur. Bu tür katliamlarý yapan her kim olursa olsun hangi taraf olursa olsun sonuçta iþlediði insanlýk suçunun bedelini en aðýr þekliyle ödemelidir. Ýnsanlýk adýna utanç duyduðum bu görüntülerin oluþmasýnda payý olan herkesi lanetliyor ve esefle kýnýyorum.” Ýfadelerine yer verdi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  51016  kere okundu