Kars Lojistik Merkezi’nin temeli atýldý
Kars Lojistik Merkezi’nin temeli atýldý
15:12:00 2017-04-07

 Kars Lojistik Merkezi’nin temeli atýldý

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Kars Lojistik Merkezi’nin temeli, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan tarafýndan Kars (Organize Sanayi Bölgesi) OSB yanýndaki alanda düzenlenen törenle atýldý.

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan, OSB alanýnda toplanan kalabalýk tarafýndan coþkuyla karýlandý. Bakan Ahmet Arslan alana gelir gelmez önce vatandaþlarla tek tek tokalaþtý ve hasbihal etti.

Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýyla baþlayan törende konuþan TCDD Genel Müdürü Ýsa Apaydýn, OSB yanýnda 300 bin metrekarelik alan üzerinde kurulacak projenin sözleþme bedelinin 94 milyon 300 bin TL olduðunu söyledi. Yýllýk 412 bin ton taþýma kapasitesine sahip lojistik merkezinin konteyner stok alanýn da 170 bin metrekare olduðunu ifade eden Apaydýn, demiryolu ünitelerinin yaný sýra her türlü idari ve sosyal donatýlarýn bulunduðu lojistik merkezinin içine 16 kilometrelik demir yolu, ulusal demiryolu aðýna baðlantýsý için de 6.2 kilometre uzunluðunda inþa çalýþmasý yapýlacaðýný belirtti.

ÜLKEMÝZÝ BÝR BAÞTAN BÝR BAÞA DEMÝR AÐLARLA ÖRÜYORUZ

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Baþaný Ahmet Arslan da sözlerine lojistik merkezinin ne almana geldiðini anlatarak baþladý. Bakan Arslan, “Ülkemizi bir baþtan bir baþa Demir aðlarla örüyoruz. Allah herkesten razý olsun. Özellikle ecdattan razý olsun. Ýmkansýzlýklarýn olduðu dönemde 150 sene önce 100 sene övce bu ülkeyi demir aðlarla örmek için olaðanüstü bir seferberlik sergilemiþler ve ülkenin her yerine demiryolu getirmiþler. Elbette ki Kars’a da getirmiþler. Hepsini, ecdadý bu ülkenin bize vatan olarak býrakýlmasý adýna ister þehit olmak kanýný dökmek adýna bu ülke uðruna þehit olanlar ister görev baþýnda hayatýný kaybedenler velhasýl bize hizmet edenlerin hepsini rahmetle, minnetle anýyorum:” dedi.

KARA TREN TÜRKÜSÜNÜ DEÐÝÞTÝRDÝK

Demiryolu hatlarýnýn elektrikli hale gelmesinin çok önemli olduðunu da ifade eden Bakan Arslan, “Kara trenden kurtulmamýz çok önemli. Onun için de türküyü deðiþtiriyoruz. ‘Kara Tren Gecikir Belki de hiç gelmez’den ‘Yüksek hýzlý tren yetiþir’ dönemine geldik, türküyü deðiþtirdik. 2 bin 300 kilometre bu an hattý elektrikli hale getiriyoruz. Sinyalli hat miktarý 5 bin kilometreyken 7 bin 300 kilometreye getirdik ve orada 2 bin 300 kilometrede çalýþmalarýmýz devam ediyor. 11 bin kilometrelik hattýn tam 10 bin kilometresini yeniledik. Amacýmýz var olaný daha konforlu hale getirmek ve onunla da yetinmeyip ülkemizi bir baþtan bir baþa kaliteli konforlu demiryoluyla Demiraðlarla örmek. Ankara’dan Sivas’a inþaat devam ediyor ve Sivas-Erzincan arasý ihale süreci devam ediyor. Önce Sivas’a sonra Erzincan’a gelmeli ki devamýnda Erzurum’a, Kars’a gelsin. Hiç þüpheniz olmasýn Kars’a kadar da geliyor. Kars’a kadar da hýzlý tren gelmiþ olacak. Yeni bölgemize sizlere hayýrlý ve uðurlu olsun.” diye konuþtu.

KARS SADECE SARHATI BEKLEYEN ÝL OLMAYACAK SERHAT KONUMUNDAN YARARLANAN ÝL OLACAK

BTK Kars için, ülkemiz için çok önemlidir. Ama onu anlamlý kýlacak olan ona entegre olacak olan bu lojistik merkezidir. Ýnþallah bugün inþaatýný baþlatýyoruz. Ve inþaatla birlikte bir çok hemþehrimiz burada çalýþmaya baþlayacak. Bittiðinde baþlangýçta 500 kiþi fiilen burada çalýþacak. En az iki misli de buraya hizmet eden yan sektörde çalýþanlar olacak. Ama biliniz ki bu lojistik merkezi hep geliþecek hep büyüyecek. Niye? Çünkü Kars artýk cazibe merkezi. Cazibe merkezi olduðu için de buraya bir çok yatýrým gelecek.  Bir çok endüstri bir çok sanayi gelecek. Onlar Kars’a istihdam demek onlar Kars’a iþ demek, Kars’a yatýrým demek. Onlarla birlikte lojistik merkezini de daha fazla büyüteceðiz ve 5 bin kiþinin 10 bin kiþinin çalýþtýðý bir lojistik merkezi haline geleceðiz. Niye? Bu lojistik merkeziyle de bu Kars sadece sarhatý bekleyen il olmayacak serhat konumundan yararlanan il olarak Azerbaycan’a, Türkmenistan’a, Kazakistan’a taa Çin’e kadar hizmet edecek. Ýþte hizmet ederken de buranýn sanayisi geliþecek, istihdamý artacak. Bundan hiç þüpheniz olmasýn.” dedi.

GELECEÐÝMÝZ ÝÇÝN EVET

16 Nisan referandumuna da deðinen Bakan Arslan, “Kars için ‘evet’, geleceðimiz için ‘evet’, torunlarýmýz için ‘evet’, istiklal ve istikbalimiz için ‘evet’, daha müreffeh bir Türkiye için ‘evet’, dünyadaki mazlumlara ve maðdurlara sahip için ‘evet’” diyerek konuþmasýný tamamladý.

LOJÝSTÝK MERKEZÝ ÝNÞAATI 30 EKÝM 2018’DE TAMAMLANACAK

Bakan Ahmet Arslan’ýn konuþmasýndan sonra temel atma törenine geçildi. Ýl Müftüsü Mehmet Genç’in duasýnýn ardýndan temel atýldý. Bakan Arslan burada yaptýðý açýklamada ise Lojistik Merkezi inþaatýnýn 30 Ekim 2018 yýlýnda tamamlanacaðýný müjdeledi.

KARS LOJÝSTÝK MERKEZÝ HAKKKINDA

Proje ve ihale süreçleri tamamlanan Kars Lojistik Merkezi, Organize Sanayi Bölgesi yanýndaki 300 bin metrekarelik alan üzerine kurulacak. Yüklenici firma ile 94 milyon 300 bin TL bedelle imzalanan sözleþme kapsamýnda inþa edilecek lojistik merkezin içerisinde toplam 16 kilometre uzunluðunda 27 adet demiryolu hattý inþa edilecek. Demiryolu ünitelerinin yaný sýra her türlü idari ve sosyal donatýlarýn bulunduðu Lojistik Merkezin ulusal demiryolu baðlantýsý, inþa edilecek 6, 2 kilometrelik iltisak hattý ile saðlanacak. Kars Lojistik Merkezi, Sivas’ta Yüksek Hýzlý Tren hattý ile bütünleþecek Kars- Sivas hýzlý tren hattý ve bu yýl içinde hizmete açýlacak Kars-Tiflis-Bakü demiryoluyla bölgenin ve Kafkaslarýn lojistik üssü adayý olacak. Yýllýk 412 bin ton taþýma kapasitesi ve 175 bin metrekare konteyner stok alanýna sahip Kars Lojistik Merkezi projesi tamamlandýðýnda yaklaþýk 500 kiþi istihdam edecek.

7 ADET LOJÝSTÝK MERKEZ HÝZMETE AÇILDI

Ülkemizde 20 noktada yapýmý planlanan lojistik merkezlerden bugüne kadar; Samsun (Gelemen), Ýstanbul (Halkalý), Eskiþehir (Hasanbey), Denizli (Kaklýk), Kocaeli (Köseköy), Uþak ve Balýkesir (Gökköy) olmak üzere 7 adet lojistik merkez hizmete açýldý.

Diðerler lojistik merkezlerin inþa, proje, ihale ve kamulaþtýrma süreçleri devam ediyor.

TÖRENE KATILANLAR

Düzenlenen temel atma törenine; Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan’ýn yanýsýra; AK Parti Kars milletvekili Dr. Yusuf Selahattin Beyribey, Vali Rahmi Doðan, TCDD Genel Müdürü Ýsa Apaydýn, AK Parti Ýl Baþkaný Adem Çalkýn, MHP’li Belediye Baþkaný Murtaza Karaçanta, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Erdinç Dolu, Ulaþtýrma Bakanlýðý Haberleþme Genel Müdürü Ensar Kýlýç, Kars Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Fahri Ötegen, Ticaret Borsasý Baþkaný Ýsmet Çelik, Küçük Sanayi Sitesi Baþkaný Namýk Akça, Sarýkamýþ Belediye Baþkaný Göksal Toksoy, Selim Belediye Baþkaný Coþkun Altun, Susuz Belediye Baþkaný Murat Uray, Arpaçay Belediye Baþkaný Erçetin Altay, Akyaka Belediye Baþkaný Muhammet Toptaþ, Daðpýnar Belediye Baþkaný Ömer Vargün, AK Parti geçmiþ dönem il baþkanlarý Remzi Aras, Ramazan Karakelle, Av. Ensar Erdoðdu, Ali Þakir Yurdakoþ, AK Parti ilçe baþkanlarý, il genel Meclis Baþkaný Nevcati Dalý ve il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, TCDD çalýþanlarý, STK baþkanlarý ve vatandaþlar katýldý.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 

 

Kaynak: KHA Bu haber  37416  kere okundu