Erkan Koçali’den Teþekkür Mesajý
Erkan Koçali’den Teþekkür Mesajý
18:48:00 2017-04-18

 Erkan Koçali’den Teþekkür Mesajý

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Karslý iþadamý, 1 Kasým Genel Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) birinci sýra Milletvekili Adayý, Dünya Karapapak Türkleri Birliði Baþkan Yardýmcýsý Erkan Koçali, 16 Nisan Halk Oylamasý’nda sandýktan yüzde 51 çýkaran Kars Halkýna teþekkür etti.

Kars halkýnýn 15 Temmuz’da hain darbe giriþiminde gösterdiði kahramanlýk asla unutulmayacaðýný söyleyen Ýþadamý Erkan Koçali, Karslýlarýn kurtuluþ savaþýnda büyük fedakarlýk gösterdiðini de hatýrlattý. Karslýlarýn her zaman birlik ve beraberlikten yana olduðunu, vataný ve milleti için her türlü fedakarlýktan kaçýnmayacaðýný anlatan Koçali, “Ülke ne zaman dara düþse en önce Karslýlar ülkesine sahip çýkmýþtýr. 15 Temmuz’da da aynýsý oldu ve hain darbe giriþimini ülke genelinde ilk önce bastýran ve püskürten Karslýlar oldu. Tanklarýn yattýlar, üzerine çýktýlar ve hem ülkesine hem de iline sahip çýkarak kötü emelleri olaný anýnda püskürttüler. Karslý hemþehrilerimle ne kadar övünsem azdýr.” dedi.

16 Nisan halk oylamasý sürecinde de tüm iþlerini býrakarak Kars’a gelen ve ‘EVET’ çalýþmalarýnda bulunarak köy, ilçe ilçe, mahalle mahalle gezen Ýþadamý Koçali ayrýca, Kars’ýn 16 Nisan referandumunda kabuðunu kýrdýðýný da vurgulayarak, “Artýk eminiz ki hem ülkemiz hem de Kars’ýmýz daha da kalkýnacak ve geliþecektir. Karslý hemþehrilerim 16 Nisan’da hem ülkesinin, hem ilinin hem de bakanýnýn yanýnda olmuþtur. Bundan sonra ilimizde sürekli yatýrýmlar ve hizmetler göreceðiz ve çocuklarýmýza, torunlarýmýza daha müreffeh bir ülke býrakmanýn huzuru içinde olacaðýz.  Ulaþtýrma, Denizcilik ve haberleþme Bakanýmýz Sayýn Ahmet Arslan’ýn ilimize çok daha güzel hizmetler yapacaðýna inanýyor ve yolunda baþarýlar diliyorum. Allah tüm Kars halkýndan razý olsun.” diye konuþtu.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

Kaynak: KHA Bu haber  2630  kere okundu