Baþkanlarýn 19 Mayýs Mesajý
Baþkanlarýn 19 Mayýs Mesajý
01:01:00 2017-05-19

 Baþkanlarýn 19 Mayýs Mesajý

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Kars Selim Belediye Baþkaný Coþkun Altun,

Sarýkamýþ Belediye Baþkaný Göksal Toksoy,

Susuz Belediye Baþkaný Murat Uray,

Arpaçay Belediye Baþkaný Erçetin Altay

Akyaka Belediye Baþkaný Muhammet Toptaþ

Daðpýnar Belediye Baþkaný Ömer Vargün, 19 Mayýs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý nedeniyle mesaj yayýnladýlar:

Genç nüfusumuzla övünüyoruz, mutlu oluyoruz ama bu gençliði, vatanýna, milletine, milli ve manevi deðerlerine baðlý, sorumluluk sahibi birer bireyler olarak yetiþtirmemiz büyük ve güçlü Türkiye hedeflerimiz için büyük önem taþýyor.  Burada da en büyük görev öncelikle ailelere ve toplumun her kesimine düþmekte.  Hedefleri ve hayalleri olan gençlerin çoðunlukta olduðu bir ülkenin hedeflerine ulaþmamasý için hiçbir engel yoktur. Yeter ki gençlerimize sahip çýkalým, gençlerimizin hedeflerine giden yolu kolaylaþtýralým.  Araþtýran, dünyayý iyi okuyan ve yeniliklere açýk olan gençlerimizden yeni ve farklý çalýþmalar bekliyorum. Yeni buluþlar, dünyanýn ilgi odaðý olacak çalýþmalar yapacak bir gençlik bekliyorum. Türkiye’nin gelecek yýllar için belirlediði hedeflere gençlerle ulaþacaðýna inanýyorum. Geçmiþte dünyaya yenilikler, buluþlar hediye eden neslin torunlarýnýn bu emaneti çok daha ileriye taþýyacaklarýna inancým sonsuzdur.Bugün vesilesiyle Atatürk’ü ve ülkemizin bugünlere gelmesinde emeði olan tüm büyüklerimizi ve þehitlerimizi rahmetle anýyor, gençlerimizin 19 Mayýs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramýný kutluyoruz.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  5413  kere okundu