Metin Ýzkübarlas’ýn 19 Mayýs Mesajý
Metin Ýzkübarlas’ýn 19 Mayýs Mesajý
01:13:00 2017-05-19

 Metin Ýzkübarlas’ýn 19 Mayýs Mesajý

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Kars Radyo TV Elektrikçiler ve Elektronikçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Metin Ýzkübarlas, 19 Mayýs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý nedeniyle mesaj yayýnladý:

19 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý nedeniyle mesaj yayýnladý.19 Mayýs'ýn Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun'a ayak bastýðý ve millet ile istiklal mücadelesinin meþalesini yaktýðý gün olduðunu belirten Baþkan Atilla, Ýstiklal mücadelesinin sembol günü 19 Mayýs'ýn, istikbalin sembolü gençlere armaðan edilmesinin son derece önemli olduðunu vurguladý. Güçlü Türkiye idealini yaþatarak geleceðe taþýyacak olan cumhuriyet emanetçilerinin gençler olduðunu ifade eden Baþkan Atilla, mesajýnda þunlarý kaydetti: “Türkiye Cumhuriyeti, Mustafa Kemal Atatürk’ün genç dehasýndan, gençlerin sadakat ve fedakarlýðýndan, genç þehitlerimizin mübarek kanlarýndan doðmuþtur. Dünden bugüne gençler; Türkiye’mizin varlýk kazanma, güçlenme ve ilerleme ümitlerinin kaynaðý olmuþlardýr. Gençlerimizin dehasý, olgunluðu, ahlaký ve enerjisi Türkiye’mizi ayakta tuttu. Ýþte bu yüzden, her yýl 19 Mayýs’ý milletçe gençlerimizle birlikte kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türk gençlerine armaðan ettiði 19 Mayýs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý’ný en içten duygularýmla kutluyor, baþta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarýný rahmet ve þükranla anýyorum.”Kaynak: Baþkan Atilla’dan 19 Mayýs mesajý

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  5885  kere okundu