15 Temmuz Kahramaný Rahim Dede
15 Temmuz Kahramaný Rahim Dede
16:31:00 2017-07-14

 15 Temmuz Kahramaný Rahim Dede

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Kars’ta ay yýlldýzlý tiþortüyle katýldýðý programlarda dikkatleri üzerine çeken 79 yaþýndaki Rahim Bulut, okuduðu þiirler ve yaptýðý konuþmalarla göðüsleri kabartýyor. 8 çocuðu 60 torunu bulunan Rahim Bulut, 3 ýl önce eþini kaybetmenin üzüntüsünü yaþýyor. Tek tesellisi ise vatan ve millet aþký.

Kars Valiliðinin koordinesinde Ýl Müftülüðü tarafýndan 15 Temmuz Þehitlerini Anma Programý düzenledi. Kültür ve Turizm Ýl Müdürlüðü Konferans salonundaki anma proggramýna katýlan 79 yaþýndaki Rahmi Bulut renkli kiþiliði ve anlamlý þiir ve konuþmalarýyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Programa her zamanki gibi ay yýldýzlý tiþortüyle katýlan Rahmi Dede, en ön sýrada oturarak þiir okumaya baþladý. Vatan ve millet aþký þiiriyle dikkatleri üzerine çeken Rahmi dede basýn mensuplarýnýn da ilgi odaðý oldu. Gazetecilere, Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan baþta olmak üzere Genel Kurmay Baþkaný ve bu vatan için göðsünü siper eden herkesi çok sevdiðini söyleyerek “Türkiye’yi seviyorum, askeri seviyorum, polisi seviyorum. Hepsi bizim yavrumuz. Benim babam 111 yaþýnda vefat etti. Hanýmým da 3 yýl önce vefat etti. Kendisinin Kafkas Türkü olduðunu da belirten Rahmi Dede, “Ben öyle para Türkü deðilim. Paraya satýlan Türk deðilim. Vatanýný satan Türk deðilim. Ýnsanlarý satan Türk deðiliz.” sözleriyle  FETÖ’ye lanet okudu. Rahmi Bulut, “Allah, Türkiye Cumhuriyetinin bayraðýný indirtmesin, ezanýný susturtmsaný. Allah FETÖ’ye de lanet etsin.” dedi.

15 Temmuz hain darbe giriþimi gecesinde de Türk bayraklarýyla Kars sokaklarýnda yürüdüðünü anlatan Rahmi Bulut, eþini kaybetmenin büyük üzüntüsü içinde olduðunu, vatan ve millet aþkýnýn kendisini ayakta tuttuðunu da sözlerine ekledi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

Kaynak: KHA Bu haber  7544  kere okundu