Tarkan Turul’un 15 Temmuz Mesajý
Tarkan Turul’un 15 Temmuz Mesajý
09:56:00 2017-07-15

 Tarkan Turul’un 15 Temmuz Mesajý

Karslý Ýþadamý Milenyum Bilgisayar Ýþetmecisi Tarkan Turul, 15 Temmuz hain darbe giriþiminin yýl dönümü vesilesi ile bir mesaj yayýnladý.

Turul mesajýnda, “15 Temmuz 2016’da gerçekleþtirilmeye çalýþýlan ve Allah’ýn izniyle, halkýmýzýn topyekun sokaklara dökülmesi, saðduyulu ve kahraman polisimizin üstün gayretleri, ordumuz içindeki helal süt emmiþ er- erbaþ ve komutanlarýmýz ve en önemlisi Sayýn Baþkomutanýmýz ve Cumhurbaþkanýmýzýn bizlere erken seslenmesi ve dirayetiyle çok önemli bir kalkýþma hareketi baþarýsýz olmuþtur. O gece tankýn, topun, uçaðýn, helikopterin, tüfeðin karþýsýna sadece imanýyüreði ve inancý iledikilen aziz milletimiz, Fethullahçý Terör Örgütü ve Paralel Devlet yapýlanmasýna baðlýhainlerin bugiriþiminikýsa sürede püskürten kahramanmilletimizi, günlerdir sokaklarý meydanlarý boþ býrakmayarak istiklaline ve istikbaline sahip çýkma konusundaki kararlýlýðýný ortaya koyan kýymetli vatandaþlarýmýzý en kalbi duygularýmla hasretle, muhabbetle þükranlarýmý sunuyorum. O gece “gün iradeye sahip çýkma günüdür.” diyerek meydanlarý darbecilere teslim etmeyen vakur milletimizi saygýyla selamlýyorum. Türkiye’yi bu ihanet çetesi mensuplarý aracýlýðýyla, bu vatan hainleri vasýtasýyla tedip edeceklerini, devleti teslim alabileceklerini sanarak 15 Temmuz akþamý harekete geçenler, ertesi gün akþamý daha 24 saat olmadan milletimiz tarafýndan hüsrana uðratýlmýþlardýr.

O günün gecesi tüm Türkiye’de olduðu gibi, siz kahraman hemþehrilerimizle bir anda meydanlara toplandýk. O gece gözlerinizdeki kararlýlýk bizlere de öyle cesaret verdi ki, hep birlikte yollara düþtük.

Bu asil millet tanklara, uçaklara, kurþunlara karþý vücudunuzu siper ederek tarih yazdý. Bu kutlu mücadeleyi sabote etmek isteyenleri de milletimiz yine basiret ve ferasetiyle alt edeceðine inancýmýz tamdýr. Sayýn Cumhurbaþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan’ýn da ifade ettiði gibi her daim; “Bir olacaðýz, iri olacaðýz, diri olacaðýz, kardeþ olacaðýz, hep birlikte Türkiye olacaðýz” sözleri kararlýðýmýzla mesajýma son verirken bir kez daha 15 Temmuz þehitlerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Gazilerimize þifalar diliyorum. Rabbim yar ve yardýmcýmýz olsun. Allah yolumuzu, bahtýmýzý açýk etsin”.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  5567  kere okundu