TEM AVM’den 15 Temmuz Mesajý
TEM AVM’den 15 Temmuz Mesajý
09:56:00 2017-07-15

 TEM AVM’den 15 Temmuz Mesajý

Kars Ortakapý Mahallesi Faikbey Caddesi üzerindeki TEM Alýþ Veriþ Merkezi (AVM) Sahibi Atakan Emekçi, 15 Temmuz Þehitlerini Anma, Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayýsýyla bir mesaj yayýnladý.

Emekçi, 15 Temmuz Þehitlerini Anma, Demokrasi ve Millî Birlik Günü dolayýsýyla bir mesaj yayýnlayarak, binlerce yýldýr nice savaþlar geçiren bu milletin böyle bir ihanet yaþamadýðýný kaydetti.

Bu darbeye en büyük cevabýn her anlamda geliþerek, 2023 hedeflerine kararlý adýmlarla koþmak olduðunu belirten Emekçi, “2016 yýlýnýn 15 Temmuz’unda Fetullahçý Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafýndan gerçekleþtirilen alçak darbe giriþimiyle engellenmek ve bin yýldýr Aziz Þehitlerimizin kanlarýyla can bulan coðrafya parçalanmak istenmiþtir” dedi.

Milletin Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan’ýn çaðrýsýyla sel olup meydanlara aktýðýný belirten Emekçi, “Kurtuluþ Savaþý’nda Nene Hatun’u, Maraþlý Sütçü Ýmam’ý, Ýzmir’i iþgal eden Yunanlýlara ilk kurþunu sýkan gazeteci Hasan Tahsin’i çýkaran bu kahraman topraklar; 15 Temmuz gecesi de darbecilere karþý ilk kurþunu sýkan Ömer Halisdemir’i, henüz 15’ inde olan Halil Ýbrahim Yýldýrým’ý, Engin Tilbaç’ý da baðrýndan çýkarmýþtýr. Büyük bir kahramanlýk örneði sergileyerek hain darbe giriþimine karþý duran Aziz Milletimiz, caný pahasýna ülkesine, devletine, demokrasisine, geleceðine ve egemenliðine sahip çýkmýþtýr” diye konuþtu.

Türkiye’nin birlik, beraberlik ve baðýmsýzlýðýna sahip çýkarak, darbenin ilk dakikalarýndan itibaren Kuva-yi Milliye ruhuyla baðýmsýzlýðýna sahip çýktýðýný ifade eden Emekçi, “Devletimizin ve Milletimizin birliðine, Ülkemizin bütünlüðüne ve kardeþliðimize kast eden saldýrýlara ve terör eylemlerine karþý, Aziz Milletimiz gereken cevabý vermiþ ve vermeye de devam edecektir. Atalarýmýzdan emanet aldýðýmýz bu güzel vatanýmýzý ve Ay Yýldýzlý Þanlý Bayraðýmýzý korumanýn yolu milletçe kenetlenmektir. Milletimizin yazdýðý 15 Temmuz Destaný Türkiye’nin yarýnlarýna býrakýlmýþ en kutsal ve en anlamlý miraslarýndan olmuþtur. Türk halký çok daha güzel hedeflere el birliðiyle ulaþacaktýr. Terör saldýrýlarý ülkemizin huzurunu, milletimizin birliðini ve barýþ içinde yaþamasýný, kardeþlik hukukunu asla yok edemeyecektir. Türk halký, ister FETÖ olsun ister bir baþka terörist grup olsun, bunlarýn topraklarýmýzda yeþermesine izin vermeyecektir. Allah 15 Temmuz’u bir daha bu millete yaþatmasýn” dedi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  5806  kere okundu