Settar Kaya: Ver parayý, bas küfürü dönemi!
Settar Kaya: Ver parayý, bas küfürü dönemi!
15:16:00 2017-07-15

 Settar Kaya: Ver parayý, bas küfürü dönemi!

Yazar Settar Kaya’nýn, “Ver parayý, bas küfürü dönemi!” yazýsý:

Meclis iç tüzüðünde deðiþiklik yapýlýyor. Bundan sonra Mecliste "Kürdistan" ifadesi ve Ermeni soykýrýmý vb.ortak tarihimize hakaret içeren ifadeleri kullanan milletvekillerinin maaþlarýnýn üçte ikisine (12 bin TL) el konulacakmýþ. Bizim Kars'ta bu durumlara "Yetimi döveceðine, elbisesini yýrt"derler.

Bu teklifin bir baþka açýklamasý; Tarihimize, ecdadýmýza küfretmenin rayiç bedeli belli oldu 12 bin TL. Ekonomin kuralý gereði PKK’da uyuþturucu fiyatlarýna zam yapmak zorunda kalacaktýr.

Þaka bir yana iç tüzük teklifi þöyleymiþ " “Türk milletinin tarihi ve ortak geçmiþine yönelik hakaret ve ithamlarýna geçici çýkarma (üç gün Genel Kurul’a girememe) cezasý verilir ve maaþlarýnýn üçte ikisine el konulur.”

Merak ettim, bunun sýnýrlarý nasýl belirlenecek?

Örneðin, Dersim isyanýný bastýranlara hakaret edilmesi, Cumhuriyetimizi kuran þahsiyetlere "sarhoþ”denilmesi, her fýrsatta "70 yýllýk kara dönem" ithamýyla Cumhuriyet döneminin karalanmasý da buna dahil olacak mý?

Anlaþýlan bu hamur çok su götürür.

Bu çözüm deðil. O zihniyete sahip insanlarýn arkasýndaki güçler için paranýn ne önemi var? Küfrettirir, misliyle öderler.

Önemli olan o zihniyetleri halkýn vicdanýnda cezalandýrmaktýr. Bunun yolu da bellidir. Mecliste bu hakaretleri duymak istemeyenler sokakta çalýþacaklar. Onlarýn önünü mecliste para cezasýyla deðil, sandýkta kesecekler.

Zabýta yönetmeliði benzeri cezalarýn TBMM' ne yakýþmayacaðý kanaatindeyim. Ýsviçre’nin “soykýrým yoktur demeyi suç sayan kanununa benzer bu uygulamanýn düþünce ve ifade özgürlüðü engeline takýlarak dünyada da bizi zor duruma sokacaðý açýktýr

PARA CEZASI YÖNTEMÝYLE, KÖTÜ NÝYETÝ ÖNLEYEMEZ, DEMOKRASÝYÝ GELÝÞTÝREMEZSÝNÝZ…

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  4821  kere okundu