Sekmen: Aziz Milletimiz O Gece, Fetö Ýblisi Ve Postallý Hain Satýlmýþlara Asla Geçit Vermedi
Sekmen: Aziz Milletimiz O Gece, Fetö Ýblisi Ve Postallý Hain Satýlmýþlara Asla Geçit Vermedi
17:08:00 2017-07-15

 Sekmen: Aziz Milletimiz O Gece, Fetö Ýblisi Ve Postallý Hain Satýlmýþlara Asla Geçit Vermedi

BAÞKAN SEKMEN’DEN 15 TEMMUZ DEMOKRASÝ VE MÝLLÝ BÝRLÝK GÜNÜ MESAJI

Erzurum Büyükþehir Belediye Baþkaný Mehmet Sekmen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayýmladýðý mesajda, tüm þehitlerimizi saygý, minnet ve þükranla andý. Baþkan Sekmen, “Bizler Hürriyet ve Ýstiklale âþýk kahraman bir þehrin evlatlarýyýz. Söz konusu vatan davasý olduðunda her birimiz canýmýzý seve seve feda ederiz” dedi. Baþkan Sekmen, mesajýnda þunlarý kaydetti: “Üzerinde sere serpe gezindiðimiz topraðýn her bir metrekaresi hürriyet ve istiklale kendisini adamýþ nice kahramanýn þehit kanýyla vatanlaþtýrýlmýþtýr. Ümmeti Ýslam bugünlere nice þehitler vererek gelmiþtir. Aziz milletimizin Dünya Demokrasi Tarihi’ne kanýyla, canýyla yazdýðý 15 Temmuz Demokrasi Destaný, milli hafýzamýzdan asla silinmeyecek kadar büyük bir öneme sahiptir. Vatan haini FETÖ ve iþbirlikçilerinin kanlý darbe giriþimi karþýsýnda vakur, cesur ve âlicenap tutumuyla Türkiye’ye örnek olan Dadaþlarýn 15 Temmuz gecesindeki onurlu duruþu tarihin her bir sayfasýnda nesiller boyu þükranla anýlacaktýr. Tarih; Demokrasi Destaný’nýn nasýl gerçekleþtiðini, aziz milletimizin cesaret ve dirayetini, Baþkomutanýmýzýn ferasetini, kahramanlarýmýzýn Allah rýzasý uðruna nasýl þehit olduðunu büyük bir kývançla yazacaktýr. Tarih, iman ve bayraðýn ahenkleþen kudretiyle yurduna göz dikenleri yok eden aziz milletimizin kahramanlýðýný asla unutmayacaktýr. 15 Temmuz’da gürleyen toplarýn sesine, fethi müjdeleyen tekbir sesleriyle karþýlýk veren þehitlerimizi asla unutmadýk ve unutmayacaðýz da…”

“ERZURUM ANADOLU’NUN MÝLLÝ REFLEKSÝNE YÖN VERDÝ”

“Vatan davasýnda her zaman en ön saflarda yer alan milli mücadelenin mihenk taþý Þehr-i Mübarek, 15 Temmuz’daki darbe teþebbüsünde yurdun dört bir sathýna örnek teþkil eden muhteþem bir duruþ sergiledi” diyen Baþkan Sekmen, sözlerini þöyle sürdürdü: “Týpký 93 Harbi’nde olduðu gibi sela ve ezan sesleriyle birlikte tek yürek ve tek vücut olan Dadaþlar, Hürriyet aþýðý bu þehri yeniden ayaða kaldýrarak Anadolu’nun milli refleksine adeta yön verdi. Erzurum’da her bir bebek kahraman vatan evladý gibi bir Mehmetçik olarak doðar. Þahadet bu þehrin çocuklarý için emsalsiz bir onurdur. Ýþte bu ruh, mukaddesatýna olan düþkünlük, vatan ve millet sevgisi, çelikleþmiþ iman gücü týpký Çanakkale’de olduðu gibi tarihe þu mesajý vermiþtir: ‘Erzurum geçilmezdir…’ Hüseyin Nihal Atsýz’ýn muhteþem ifadesi var ya ‘Ýnsan büyür beþikte mezar da yatmak için kahramanlar can verir yurdu yaþatmak için…’ Ýþte O gecede Anadolu’nun her bir köþesinde olduðu gibi Seyyid Onbaþýlarýn, Ulubatlý Hasanlarýn, Sütçü Ýmamlarýn, Mehmet Muzafferlerin, Nenehatunlarýn ruhunu taþýyan Dadaþlar, annelerinin ak sütüyle büyüyüp, kalplerindeki iman ve vatan aþkýyla Hakk’a yürüyen demokrasi þehitlerimizi, saygý, sevgi ve þükranla anmýþtýr.”

“AZÝZ MÝLLETÝMÝZ O GECE, FETÖ ÝBLÝSÝ VE POSTALLI HAÝN SATILMIÞLARA ASLA GEÇÝT VERMEDÝ”

Baþkan Sekmen, 15 Temmuz’da Dadaþlarýn tüm Dünya’ya anlamlý mesajlar verdiðini söyledi. Sekmen, þöyle devam etti: “O gece Dadaþlarla birlikte Cumhuriyet Caddesi’nden tüm dünyaya seslenerek, terörist baþý FETÖ ve postallý satýlmýþlara þu mesajý verdik: ‘Ey alçaklar! Ýster Pensilvanya’dan talimat alýn isterseniz haçlý zihniyetinden Allah için, vatan için, bayrak için ölmeyi göze alan bu milleti Hak davasýndan geri çeviremezsiniz. Milli irademizi yok edemezsiniz. Buna gücünüz yetmez. Top, tank ve tüfek sindiremez bu milleti, iþte imanýn erleri iþte Hazreti Muhammed’in ‘Ümmetim ümmetim’ diye Yüce Allah’a þefaat istediði Ýslam’ýn geleceði ümmet iþte burada. Þimdi size soruyorum tarihi yeniden yazan kahraman ecdadýn torunlarý olan Dadaþlarý darbe yýkabilir mi? Doðu Türkistan’dan Balkanlara, Buhara’dan Semerkant’a, Suriye’den Mýsýr’a, Arakan’dan Mayanmar’a kadar bütün Ýslam coðrafyasýnda mümin kardeþleriyle ekmeðini, aþýný, suyunu paylaþan mazlumlarýn ümidi bu aziz milleti cunta devirebilir mi? Deviremez, yýkamaz, bölemez kimse bizi. Çünkü biz biriz, beraberiz, diriyiz, çünkü biz kardeþiz. Kardeþlerim, iþte bu düþman baþka bir düþman... Ta silahlý kuvvetlerimizin içerisine girmiþler. Adýna FETÖ denilen vatan hainleri, milli irademizi yýpratmaya teþebbüs eden bir avuç çapulcu tayfasý yol kapatýp, masum vatandaþlarýmýzýn üzerine bomba yaðdýrdý.  Kefenini giyerek bu aziz davaya gönül vermiþ olan bizleri Hak davasýndan kimse döndüremez. Okyanus ötesindeki hain bunu böyle bil… Erzurum geçilmez, Çanakkale geçilmez, Türkiye geçilmez…’ Ýþte o gün hürriyet þehri Erzurum’dan dünyaya böyle seslendik. Zafer Allah’ýn, zafer Ýslam’ýndýr.”

“ERZURUM MÝLLÝ ÝRADENÝN BAYRAKTAR ÞEHRÝDÝR”

Baþkan Mehmet Sekmen, Erzurum’un milli iradenin bayraktar þehri olduðunu ifade etti. Sekmen, þu deðerlendirmede bulundu: “Erzurum milli iradenin bayraktar bir þehridir. Baþkomutanýmýz ve Cumhurbaþkanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan’ýn çaðrýsý ve aziz milletimizin ferasetiyle istiklal ve istikbale bayraktar olan milli mücadele þehrinden Anadolu’ya yayýlan bu destaný gelecek nesillere aktarmak her birimizin ortak görevidir. Medeniyetini barýþ ile inþa edenlerin, hak isteyene hakkýný, baþkaldýranýn baþýný ezenlerin vatanýnda Baþkomutanýmýzýn dirayetiyle istiklal ve istikbalimiz için fert fert ay yýldýzlý bayraðýmýzýn sancaðý olduk. Yiðitlerin boy boy al sancaðýmýzla baþak verdiði o gece Süleyman Þah’ýn, Murat Hüdavendigar’ýn, Fatih Sultan Mehmet Han’ýn, Hoca Ahmet Yesevi’nin, Yunus Emre’nin,  Mevlana’nýn ve Hacý Bektaþ’ýn ruhunu hissettik demokrasi meydanlarýnda… Hak ve Vatan davasýnýn sýrrýna erenlerle tek vücut olarak,  hainlere geçit vermedik. Yasir gibi, Ammar gibi, Sümeyye gibi 249 demokrasi þehidimiz de bildiði Hak davasýndan asla geri dönmedi. Ýþte o Ýstiklal gecesinin arkasýndaki yüksek inanç ve ruhu bugün çok iyi anlamamýz gerekir. Unutmayalým ki ecdadýmýza bu yüksek ruhu kazandýran ‘Din-i mübin-i Ýslâm’ dýr. O günü hafýzamýzdan hiç çýkarmayacaðýz. Terörist baþý satýlmýþ FETÖ ve iþbirlikçilerinin bu aziz vatana kastýný asla unutmadýk ve unutmayacaðýz da… Erzurumlular, 15 Temmuz gecesi Dadaþlarýn baðrýndan çýkarak vatan topraðý için þüheda mertebesine ulaþan kahramanlarýmýz Murat Ellik, Oðuzhan Yaþar, Edip Zengin ve Yakup Sürücü’yü asla unutmadý ve unutmayacak. Bu vesileyle vatanýmýz, milletimiz, ezanýmýz ve ay yýldýzlý bayraðýmýz uðruna þehit düþen tüm kahramanlarýmýzý saygý, sevgi, hürmet ve minnetle anýyorum. Destan yazdýðýmýz o gece gazilik mertebesine ulaþan yiðitlerimize ve nene hatunlarýmýza þükranlarýmý sunuyorum. Bütün þehitlerimizin ruhlarý þad, makamlarý cennet olsun.”

(BA-BA-S) ERZURUM (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  2030  kere okundu