15 Temmuz’u Unutturmayacaðýz
15 Temmuz’u Unutturmayacaðýz
17:17:00 2017-07-15

 15 Temmuz’u Unutturmayacaðýz

Yazar Ýbrahým Ahýskalý’nýn, “15 Temmuz’u Unutturmayacaðýz” yazýsý:

FETÖ/PDY terör örgütü ve iþbirlikçilerinin millete ihanet giriþimi milletin güçlü iradesi ile bertaraf edildi. O gün küresel ölçekte organizeli bir þekilde ülkemize tuzak kurulmuþtu. Tabi bu küresel güçler kendi planlarýný her zaman olduðu gibi yerli iþbirlikçilerinin eliyle gerçekleþtiriyorlardý. Küresel güçlerin tuzaðý varsa Cenab-ý Hakk’ýn da tuzaðý vardýr. Allah izin vermedikçe kimse burada kirli emellerine kavuþamayacaktýr. Þayet darbe gerçekleþmiþ olsaydý, hakikatten de özgürlüðümüz, dinimiz, namusumuz, þerefimiz ayaklar altýna alýnacaktý. Bunu bilen halkýmýzýn feraseti ve Allah’ýn izniyle bu kahpe darbecilere geçit verilmemiþtir. Bu bilinçle halkýmýz hareket ettikçe, vatanýna sahip çýktýkça hiçbir tuzaða düþmeyecektir. Bizler geçen sene kalkýþýlan bu hain darbe giriþiminin ilk dakikasýndan itibaren bütün personelimiz ve halkýmýz ile ilçe meydanýna döküldük. Vatanýmýz ve Cumhurbaþkanýmýz için gerekirse canýmýzý feda edeceðimizi ortaya koyduk. Ýlçe meydanýnda her gece sabaha kadar kurulan platformda halka kucaklaþtýk ve birlik beraberlik ruhu içerisinde nöbetlerimizi tuttuk. Cumhuriyetimize, demokrasimize, özgürlüðümüze, milli iradeye, vatanýmýzýn bölünmez bütünlüðüne karþý yapýlmýþ olan darbe giriþimini bir kez daha þiddetle kýnýyorum. Bu hain giriþimi önleyen güvenlik güçlerimize, kendisini cesaretle kalkan yapan kahraman vatandaþlarýmýza þükranlarýmýzý sunuyoruz. Ülkemizin bu tür hain saldýrýlarý düzenleyen terör örgütlerinden temizlenerek, aydýnlýk bir geleceðe en kýsa zamanda ulaþacaðýna inanýyoruz. Rabbimizin bir daha bu kötü günleri bizlere yaþatmamasýný diliyor, milletçe bu kahpe darbe giriþimine karþý birlik ve beraberliðimizi muhafaza edelim.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  4867  kere okundu