Kars, 15 Temmuz’da bir kere daha tarih yazdý
Kars, 15 Temmuz’da bir kere daha tarih yazdý
02:34:00 2017-07-16

 Kars, 15 Temmuz’da bir kere daha tarih yazdý

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Fetullahçý Terör Örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz’daki hain darbe giriþiminin birinci yýlýnda Kars, 2016’daki duruþunu bir kez daha gösterdi ve binlerce vatandaþ Milli Birlik ve Beraberlik Yürüyüþüne katýldý. Soðuk ve yaðmurlu havaya raðmen büyük bir katýlým gösteren Karslýlar, 15 Temmuz þahitlerinin ismi okunduðunda da “Burada” diyerek þehitlerini andý. Salanýn okunmaya baþladýðý gece yarýsýnda ise aniden bastýran yaðmur bastýrýnca vatandaþlara naylon yaðmurluklar daðýtýldý. 10 yaþýndaki Fatma Seher Nebioðlu’nun ‘Ben Anadolu’yum” þiiri ise bazý katýlýmcýlarý aðlattý.

Yürüyüþ, saat 20.30’da tarihi Kars kalesi civarýnda Anadolu’nun manevi Fatiphlerinden Þehit Ebu-l Hasan Harakani Hazretleri Türbesinin bulunduðu Evliya Camii önünde baþladý. Yürüyüþe; Vali Rahmi Doðan, Belediye Baþkaný Murtaza Karaçanta, 14. Mekanize Tugay Komutan Vekili Albay Ali Fuat Arýkan, Ýl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, AK Parti Ýl Baþkaný Adem Çalkýn, AK Parti 24. dönem Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kýlýç, Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Rektör Vekili Prof. Dr. Mükremin Özkan Arslan, daire amirleri ve binlerce vatandaþ katýldý.

Ýl Müftüsü Mehmet Genç’in duasýndan sonra yürüyüþe geçen Karslýlar, “Þehitler Ölmez Vatan Bölünmez”, “Ya Allah Bismillah Allah-u Ekber” slofanlarýyla Atatürk ve Faikbey Caddeleriden geçerek Demokrasi Meydanýndaki Emniyet Müdürlüðü önüne geldiler. 7’den 70’e katýlýmýn olduðu program saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý’nýn okunmasýylab baþladý.

Vali Rahmi Doðan burada yaptýðý konuþmada “Bu millete pusu kurup, diz çöktürmek isteyen kalleþ, namert, alçak, iþbirlikçiler, Türk Silahlý Kuvvetleri içerisinde çöreklenmiþ, hain bir çete. Bu çete tarihin asla affetmeyeceði bir ihanette bulundu. Kýþlardan çýkardýðý tanklarla, havalandýrdýðý jetlerle, uçurduðu helikopterler ve silahlandýrdýðý askerlerle ülkemizin varlýðýna kast ederek, imha ve iþgal giriþimine baþladý. Baþta Sayýn Cumhurbaþkanýmýz olmak üzere devlet adamlarýmýzýn üzerine suikast timleri gönderdi. Komuta kademesini esir alýp, ülkemizin gözbebeði kurumlarýna en aðýr silahlarla saldýrdý. Savaþ þartlarý içerisinde düþmen kuvvetlerinin bile tenezzül edemeyeceði bir alçaklýkla milli iradenin merkezi olan Türkiye Büyük Millet Meclisini bombaladý. Sivil halkýn üzerine acýmasýzca bombalar, mermiler yaðdýrdý. Sokaklarýný savaþ meydanlarýna, kurumlarýný harabeye, yüreklerimizi yangýn yerine çevirdi” dedi.

“Zihnimizde geçmiþin acý hatýrlarý vardýr. Nice ihtilaller, darbeler yaþamýþtýk. Ama böylesi bir ihaneti ilk defa görüyorduk.” Diyen Vali Doðan, “O gece anladýk ki, bu iþgal ve vahþetin içinde bizden gibi görünüp, sinsice pusuya yatan hain emellerin hayaliyle kýlcal damarlarýmýza kadar çöreklenen, yýllarca masun Anadolu halkýnýn hamiyet duygularýný sömüren bir kirli yapý, emperyalist güçlerin maþasý olmuþ, FETÖ adýnda bir ihanet þebekesi vardýr. Çevremizdeki ateþ çemberine raðmen Türkiye’nin son günlerde global bir güç olmasý, yakaladýðý istikrar, devasa yatýrýmlara imza atmasý, milli ve yerli politikalar uygulamasý birilerini fena halde rahatsýz etmiþtir. 15 Temmuz gecesi yapýlan bu hain kalkýþmaya direndik. Bu güce boyun eðmedik. Bu hain kalkýþmaya direndik. Ne kadar büyük bir millet olduðumuzu, bir araya gelip kenetlendiðimizi, güçlü ve kararlý bir lidere sahip olduðumuzda ne destanlar yazabileceðimizi bir kez daha gösterdik. 15 Temmuz gecesi Kars’ta birlik, beraberlik içerisinde demokrasiye sahip çýkan, vatanýn birlik beraberliðine sahip çýkan, tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek millet diyen tüm vatandaþlarýmýza, siyasi parti temsilcilerimize, kamu kurumlarýna, dernek, vakýf ve tüm kesimlere teþekkürlerimi sunuyorum” ifadelerine yer verdi.

AK Parti Kars Ýl Baþkaný Adem Çalkýn ile Belediye Baþkaný Murtaza Karaçanta’nýn da birer konuma yapmasýndan sonra 10 yaþýndaki ilkokul öðrencisi Fatma Seher Nebioðlu, Bingöllü Þair Hacý Gürhan’ýn ‘Ben Anadolu’yum’ þiirini seslendirdi. Gür sesle okuduðu þiir alanda coþkuþa ve duyguya neden oldu. Þiir boyunca alkýþlarýn susmadýðý görülürken bazý katýlýmcýlarýn aðlamasý da dikkatlerden kaçmaý.

AK Parti Ýl Baþkaný Adem Çalkýn daha sonra telefonla Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan’ý arayarak konuþmasýný alandakilere dinletti. Bakan Arslan, 15 Temmuz’daki dik duruþuyla dünyaya örnek olan Karslýlara teþekkür etti.

SALAYLA BÝRLÝKTE YAÐMUR BAÞLADI

Ýl Müftülüðü Tasavvuf korosunun sahne alarak ilahiler seslendirdiði alanda Cumhurbaþkaný Recep tayyip Erdoðan’ýn halka sesleniþi de canlý olarak dev ekrandan izletildi. Saat 00.18’de de ülke genelinde ayný anda salalar okundu. Kars’ta salanýn okunmasýyla birlikte yaðmur bastýrdý. Yaðmurun artmasý vee havanýn da soðuk olmasýyla AK Parti Ýl Binasýndan naylan yaðmurluklar getirilerek halka daðýtýldý. Vatandaþlardan bazýlarý da Vali Rahmi Doðan’ýn þemsiyesi altýnda yaðmurdan korundu.

3 AYLIK BEBEK DE ÝLGÝ ODAÐI OLDU

Soðuk havaya raðmen iki aylýk bebeðiyle alana gelen bir kadýna sandalye verilerek protokol yanýna oturtuldu. Kadýn program boyunca battaniyeye sardýðý bebeðini sallayarak ýsýtmaya çalýþtý. Bazý katýlýmcýlarda soðuktan korunmak için battaniyelere büründü.

BELEDÝYE ÇORBA DAÐITTI

Kars Belediyesi de alanda sabahlayan vatandaþlara sýcak çorba ikramýnda bulundu. Çorbanýn ilk daðýtýmýný da Vali Rahmi Doðan, 14. Mekanize Tugay Komutan Vekili Albay Ali Fuat Arýkan ve Belediye Baþkaný Murtaza Karaçanta yaptý.

Alada ayrýca, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, Ýl Halk Saðlýðý, Kýzýlay, UMKE ve AFAD ekipleri de stant kurdu.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

Kaynak: KHA Bu haber  3356  kere okundu