Görme engellilere 5 bin gören göz cihazý daðýtýlacak
Görme engellilere 5 bin gören göz cihazý daðýtýlacak
15:26:00 2017-07-17

 Görme engellilere 5 bin gören göz cihazý daðýtýlacak

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan, Haberleþme Genel Müdürlüðü tarafýndan yürütülen Gören Göz Projesi Sözleþmesinin yarýn imzalanarak çalýþmalarýn baþlatýlacaðýný belirterek, "Proje kapsamýnda 41 ilde yaþayan 5 bin görme engellimize gören göz cihazlarýný 2018'de bedelsiz olarak daðýtacaðýz ve görme engellilerimizin yaþamýný kolaylaþtýracaðýz." dedi.

Arslan, yaptýðý açýklamada, Bakanlýk olarak engelliler için birçok proje ürettiklerine deðinerek onlarýn hayatta daha fazla yer almalarý noktasýnda ciddi çalýþmalar yaptýklarýný ve yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Bakanlýk olarak bugüne kadar görme engelli vatandaþlara 26 ilde 10 bin gören göz cihazý daðýttýklarýný hatýrlatan Arslan, þöyle devam etti:

"Gar ve istasyon binalarýnýn engellilere uygun hale getirilmesi için platform ve rampalar, özel giþeler ve engelli yardým noktalarý yapýldý. Marmaray ve Yüksek Hýzlý Trenlerde (YHT) engellilere uygun tasarýmlar, havacýlýkta 'Engelsiz Havalimaný Projesi', denizcilikte 'Engelsiz Denizler Projesi', engellilere çaðrý merkezlerinde istihdam saðlayan 'Ben de Varým Projesi', fiziksel engellerimize tablet bilgisayar kullanmayý saðlayan 'Üçüncü El Projesi', PTT tarafýndan emekli engellilere elden maaþlarýnýn teslimi, görme engelliler için hissedilebilir yüzey uygulamalarý, iþaret dili bilen uzmanlara baðlanýlarak e-devlet kapýsýyla ilgili destek alýnan 'e-Devlet'te Engel Yok Projesi', engellilere yönelik tarifeler gibi birçok proje hayata geçirilmiþ ve engellilerimizin hayatýnýn kolaylaþtýrýlmasý saðlanmýþtýr."

Arslan, Avrupa Birliði Katýlým Öncesi Mali Yardým Aracý (IPA) desteðiyle yürütülen "Engelliler, Yaþlýlar ve Hareket Kýsýtlýlýðý Olanlar Ýçin Ulaþým Hizmetlerine “Eriþebilirliðin Geliþtirilmesi Projesi"ni aðustos ayýnda baþlatmayý planladýklarýnýn altýný çizerek, sosyal bir proje olarak Gören Göz Projesi üçüncü fazýnýn çalýþmalarýný tamamladýklarýný kaydetti.

Haberleþme Genel Müdürlüðü tarafýndan yürütülen proje sözleþmesinin yarýn imzalanacaðýný ve çalýþmalarýn baþlatýlacaðýný dile getiren Arslan, "Proje kapsamýnda 41 ilde yaþayan 5 bin görme engellimize gören göz cihazlarýný bedelsiz olarak 2018 yýlýnda daðýtacaðýz ve görme engellilerimizin yaþamýný kolaylaþtýracaðýz." diye konuþtu.

Gelecek yýlýn ortasýndan sonra da Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan belirlenecek illerde yaþayan görme engellilere cihaz daðýtýmlarýnýn gerçekleþtirileceðine dikkati çeken Ahmet Arslan, daðýtým yapýlacak illerin ve tarihlerin Bakanlýk olarak görme engellilere ayrýca duyurulacaðýný ifade etti.

Arslan, Bakanlýkla ilgili her alanda engellilere yönelik projeler üretmenin en çok önemsedikleri konulardan olmaya devam edeceðini bildirdi.

Gören göz cihazý, görme engellilerin gitmek istedikleri yere yürüyerek veya toplu taþýma araçlarýný kullanarak kolay ve hýzlý bir þekilde ulaþabilmeleri için körcül haritalar içeren bir navigasyon programý ve ekran okuma desteði, internet tarayýcýsý, medya oynatýcýsý, e-mail programý, elektronik kitap okuma ve benzeri özellikleri bulunan bir akýllý telefondan oluþuyor.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  414  kere okundu