Kazým Þaki’nin Kurban Bayramý Mesajý
Kazým Þaki’nin Kurban Bayramý Mesajý
03:01:00 2017-08-31

 Kazým Þaki’nin Kurban Bayramý Mesajý

Ýþadamý Kazým Þaki’nin Kurban Bayramý Mesajý

Asýrlardýr birlik ve beraberlik içinde yaþadýðýmýz bu topraklarda, geçmiþte olduðu gibi günümüzde de aramýza nifak tohumlarý ekmek isteyen bir takým güçler halkýmýzýn huzur ve refahýný engelleme adýna hain planlarýný uygulama gayreti içindedirler. Bu coðrafyada yaþayan yaklaþýk 78 milyon vatandaþýmýz ýrk, mezhep, dil, din ve bölgesel ayrýmcýlýk olmaksýzýn ayný hak ve hürriyetlere sahiptir. Bu birlik ve beraberlik tablosunu bozmak isteyenler geçmiþte olduðu gibi günümüzde de deðiþik senaryolarla halkýmýzýn arasýna nifak tohumlarý serperek hedeflerine ulaþma gayreti içindedirler. Bu asil millet geçmiþte olduðu gibi günümüzde de bu oyunlara gelmeyecek ve devletin birlik ve bütünlüðüne sahip çýkacaktýr. Bu duygu ve düþüncelerle baþta halkýmýz olmak üzere tüm Ýslam Alemi’nin ve hemþehrilerimizin Mübarek Kurban Bayramý’ný tebrik ediyor, bu bayramýn ülkemizdeki birlik ve beraberlik duygularýný güçlendirmesine vesile olmasýný temenni ediyorum

 (BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  3409  kere okundu