Hüseyin Yurt’un Kurban Bayramý Mesajý
Hüseyin Yurt’un Kurban Bayramý Mesajý
03:05:00 2017-08-31

 Hüseyin Yurt’un Kurban Bayramý Mesajý

Erbakan Vakfý Sarýkamýþ Þube Baþkaný Hüseyin Yurt’un Kurban Bayramý Mesajý

Bayramlar toplumsal birliði saðlayan deðerlerin hatýrlandýðý, güzelliklerin ve iyiliklerin yoðun olarak yaþandýðý, insanlar arasýnda karþýlýklý sevgi ve saygýnýn geliþtiði, dostluk ve kardeþlik hislerinin güçlendiði günlerdir. Bütün bu deðerleri barýndýran dinimizin anlamlý günlerinden biri olan Kurban Bayramý, özellikle yardýmlaþma ve paylaþmayý da ifade etmektedir. Bu vesileyle toplumsal birliðimizi daha da güçlü tutmalýyýz. Bu anlamlý ve özel günlerde, akraba ve komþularýmýzýn yaný sýra kimsesizlerimizi de ziyaret ederek Kurban Bayramý’ný ruhuna uygun yaþamalýyýz. Saygýdeðer hemþehrilerimle birlikte bir bayramý daha kutlayacak olmanýn mutluluðu ve heyecanýný yaþarken, Kurban Bayramýnýn Ýslam alemine, ülkemize, Kars’ýmýza, Sarýkamýþ’ýmýza, saðlýk ve huzur getirmesini diliyor, tüm hemþehrilerimin bayramýný kutluyorum

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  3637  kere okundu