Bizim Lokanta ve Bizim Otel’in Kurban Bayramý Mesajý
Bizim Lokanta ve Bizim Otel’in Kurban Bayramý Mesajý
10:57:00 2017-08-31

 Bizim Lokanta ve Bizim Otel’in Kurban Bayramý Mesajý

Kars’ta Kazýmpaþa Caddesi üzerinde hizmet veren Bizim Lokanta ve Bizim Otel’in sahibi Halis Bakýrhan’ýn Bayramý Mesajý:

Bayramlar; sevgilerin yoðrulduðu, sevinçlerin yoðunlaþtýðý, hürmet ve hatýrlamanýn daha bir ön plana çýktýðý müstesna gün ve dönemlerdir.     

Bayram demek anlaþma, buluþma ve toparlanma anlamýna gelmektedir.

Paylaþmanýn fazileti, yardýmlaþmanýn güzelliði, zorda ve darda kalanlara el uzatmanýn ahlaki mükellefiyeti bayramýn gerçek anlam ve mesajýnda saklýdýr.

Türkiye’nin bu sancýlý ve sorunlarla dolu gündeminde Kurban Bayramý’nýn yeni bir soluk olmasý, yeni bir umut ve hedef birlikteliði saðlamasý öncelikli temennimdir.

Kurban Bayramý, bozulmak istenen kardeþliðimize, baltalanmak istenen huzurumuza sahip çýkmak için manevi bir imkandýr.

Bu imkan iyi deðerlendirilir ve layýkýyla idrak edilirse ülkemizin kurtuluþu, milletimizin ferah dolu günleri Allah’ýn izniyle yakýndýr.

Kurban Bayramý’nda unutulan, yalnýzlýða terk edilen yoksul ve çaresiz insanlarýmýza samimiyetle dokunulmalýdýr.

Sýla-i rahimde biriken özlem ateþinin söndürülmesiyle birlikte, küslük ve kýrgýnlýklar yerini daimi ve hasbi muhabbet ve meþverete býrakmalýdýr.

Allah’tan niyazým, kesilen kurbanlarýn makbul ve kabul olmasýdýr.

Bayramýmýz kutlu olsun, Rabbim büyük milletimizin yüzünü güldürsün, yar ve yardýmcýsý olsun.

ADRES: Ortakapý Mah. Kazýmpaþa Cad. 264 Kars Merkez, Kars

0474 223 34 27

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  3111  kere okundu