Kars Evleri Yöresel Ev Yemekleri Sahibi Okan Poliçe’nin Kurban Bayramý Mesajý
Kars Evleri Yöresel Ev Yemekleri Sahibi Okan Poliçe’nin Kurban Bayramý Mesajý
11:08:00 2017-08-31

 Kars Evleri Yöresel Ev Yemekleri Sahibi Okan Poliçe’nin Kurban Bayramý Mesajý

Bizleri birbirimize yakýnlaþtýran, birlik beraberlik ve kardeþlik duygularýmýzý pekiþtiren, sevgi, saygý ve dostluk baðlarýmýzý güçlendiren bir bayrama daha kavuþmanýn mutluluðunu yaþýyoruz.

Kutladýðýmýz iki dini bayramýmýz rahmetin, bereketin yaþandýðý özel günlerdir. Bizler tarih boyunca bayramlarýmýzý adýna yakýþýr þekilde kin ve nefret duygularýmýzdan arýnarak, kýrgýnlýklarýmýzý unutarak birlik ve dirlik içinde kutladýk. Kurban Bayramýný da birbirimizle kenetlenerek coþku içinde sevincimizi, acýmýzý, yasýmýzý paylaþarak kutlayacaðýz.

Son günlerde yaþadýðýmýz kardeþliðimizi, birliðimizi bozmaya yönelik elim olaylar millet olarak hepimizi derinden yaraladý ama yýldýrmadý.  Bizler bu coðrafyada geçmiþte olduðu gibi bugün de gelecekte de her zaman kardeþçe, birlik ve beraberlik içinde karþýlýklý sevgi, saygý ve hoþgörü çerçevesinde daha da güçlenerek yaþayacaðýz. Kurban Bayramý’nýn da yaptýðýmýz kurban ibadetinin de bu anlamda kýrgýnlýklarýn, küskünlüklerin, anlaþmazlýklarýn son bulmasý için iyi bir fýrsat olacaðýna inanýyorum.

Bu duygu ve düþüncelerle, yaþanýlan acýlarýn sona ermesi, sevinçlerimizin, mutluluklarýmýzýn, birlik ve beraberliðimizin daim olmasý temennisiyle tüm Ýslam Âleminin, milletimizin ve hemþehrilerimin Kurban Bayramýný kutlar, huzur ve barýþ içinde bir bayram geçirmenizi Cenab-ý Hak’tan niyaz ederim.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  2431  kere okundu