Karadeniz Taþ Fýrýn Kurban Bayramýnýzý Tebrik Eder
Karadeniz Taþ Fýrýn Kurban Bayramýnýzý Tebrik Eder
11:44:00 2017-08-31

 Karadeniz Taþ Fýrýn Kurban Bayramýnýzý Tebrik Eder

Bayramlar, insanlar arasýndaki sevgi, saygý, dayanýþma ve kaynaþmanýn doruða çýktýðý özel günlerdir. Bu günler; dostluklarýn canlanmasý, üzüntülerin yerini sevincin almasý, yardýma muhtaç olanlara yardým elinin uzatýlmasý, kimsesizlere sahip çýkýlmasý ve insanlar arasýndaki dargýnlýðýn yerini sevgi ve muhabbetin almasý açýsýndan bir fýrsat olarak görülmelidir. Masum insanlarý hedef alan, kutsal yaþam hakkýný hiçe sayan saldýrýlar, derin endiþe ve üzüntü yaþatmaktadýr. Daha da acý olaný, Müslümanlarýn birbirlerini öldürmeleridir. Ramazan bayramýnýn kan ve gözyaþýnýn dinmesi, çekilen çilelerin ve ýzdýrabýn sona ermesine vesile olmasý dileðiyle ülkemize, Ýslam dünyasýna ve tüm insanlýða barýþ, huzur, istikrar ve refah getirmesini, dünyanýn çeþitli bölgelerinde yaþanan acýlarýn sona ermesini temenni ediyorum. Ýlimizde de Ramazan Bayramýnýn, sevginin ve kardeþliðin en yüksek düzeyde hissedileceði, insanlarýmýzýn birbirlerine sýkýca kenetleneceði, milli birlik ve beraberliðimizi saðlayan deðerlerin her yönüyle yaþanacaðý günler olarak geçmesini umuyoruz. Sevgi dolu ve huzurlu nice bayramlar geçirmek dileðiyle, bütün Karslýlarýn Ramazan Bayramýný kutlar, saygý ve sevgiler sunarýz.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  3259  kere okundu