Oruçoðullarý Petrol Kurban Bayramýnýzý Tebrik Eder
Oruçoðullarý Petrol Kurban Bayramýnýzý Tebrik Eder
11:48:00 2017-08-31

 Oruçoðullarý Petrol Kurban Bayramýnýzý Tebrik Eder

Oruçoðullarý Petrol Sahibi Ali Rýza Hoþgönüllü, Kurban Bayramý nedeniyle tebrik mesajý yayýnladý.

Kurban Bayramý kesilen ve daðýtýlan kurbanlarla komþuluk iliþkilerinin geliþtiði, fakir ve kimsesizlerin gözetildiði, bayramlaþma ve kutlamalarla birlik beraberliðin güçlendiði, ziyaretlerle hasta ve yaþlýlarýn gönüllerinin alýndýðý bir zaman dilimi olmasý sebebiyle yüce rabbimizin bize bahþettiði en özel günlerimizden biridir. Sevginin, saygýnýn ve hoþgörünün arttýðý, insan iliþkilerinin güçlendiði, umutlarýn canlandýðý, yoksullarýn gözetildiði, komþularýn ve akrabanýn unutulmadýðý bayramlar, birlik ve beraberliðin geliþmesine ve toplumsal baðlarýn güçlenmesine önemli katký saðlamaktadýr. Bayramýn kazandýracaðý manevî anlayýþla, yoksul ve muhtaç durumda olanlara yardým eli uzatmakla birilikte, sevinçleri olduðu kadar acýlarý da paylaþmanýn önemi daha derinden anlaþýlýr. Bu duygu ve düþüncelerle tüm vatandaþlarýmýzýn bayramlarýný tebrik ediyor. Cenabý Allah’tan saðlýk, sýhhat, afiyet ve huzur içerisinde bir bayram geçirmelerini temenni ediyorum

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  3237  kere okundu