Kars Ahþap Sanat Dünyasý Kurban Bayramýnýzý Tebrik Eder
Kars Ahþap Sanat Dünyasý Kurban Bayramýnýzý Tebrik Eder
12:41:00 2017-08-31

 Kars Ahþap Sanat Dünyasý Kurban Bayramýnýzý Tebrik Eder

Kars Ahþap Sanat Dünyasý Sahibi Yavuz Güney Kurban Bayramý Münasebetiyle Tebrik Mesajý yayýnladý.

Yusufpaþa Mahallesi Halitpaþa Caddesi No: 63 adreste hizmet veren Kars Ahþap Sanat Dünyasý Kurban Bayramýnýzý Tebrik Eder.

Sevgimizi, umutlarýmýzý, kardeþlik ve dostluðumuzu, mutluluðumuzu ve kederlerimizi paylaþma, bütün bir toplum olarak kaynaþma günü olan Kurban bayramýna ulaþmanýn huzur ve sevincini yaþýyoruz. Bayramlar, her yýl gelip geçen sýradan günler olmaktan öte, dargýnlýk ve kýrgýnlýklarýn giderildiði, barýþ, sevgi ve esenliðin dalga dalga toplumun bütün kesimlerine yayýldýðý, ‘ben’i, ‘biz’ yapan yüce dinimizin rahmet kaynaklý çaðrýsýna kulak verilip, yaný baþýmýzdakinin fark edildiði ve gözetildiði, toplumda açýlan sosyal yaralarýn sarýldýðý, birlik, beraberlik ve kardeþlik duygularýmýzýn yeniden güç kazandýðý çok özel günlerdir. Bayramlarda, sevgi, saygý, özveri, fedakârlýk ve güzellikler adýna ne varsa harmanlayýp bunlarý gönülden gönle sunabilmeliyiz. Farklý anlayýþlarýndan dolayý insanlarý yargýlamadan, sýnýflandýrmadan ve ötekileþtirmeden gönül kapýlarýmýzý birbirimize açmalý, aramýza koyduðumuz mesafeleri kaldýrarak þefkat ve merhamet elimizi birbirimize uzatmalýyýz. Varlýk sebebimiz ve hayýr dualarýna her zaman muhtaç olduðumuz aile büyüklerimizi ziyaret etmeli, çocuklarý sevindirmeliyiz. Bu duygu ve düþünceler ile milletimizin ve Ýslam âleminin ve Kars halkýnýn Kurban Bayramýný kutluyor, bu bayramýn hepimize, bütün insanlýða barýþ ve huzur getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ediyorum

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  3006  kere okundu