Kars Ýl Meclisi Baþkaný Burhan Alibeyoðlu’nun Kurban Bayramý Mesajý
Kars Ýl Meclisi Baþkaný Burhan Alibeyoðlu’nun Kurban Bayramý Mesajý
12:49:00 2017-08-31

 Kars Ýl Meclisi Baþkaný Burhan Alibeyoðlu’nun Kurban Bayramý Mesajý

Bayramlar, iyilik ve güzelliklerin harmanlandýðý, sevinç ve mutluluklarýn paylaþýldýðý müstesna günlerimiz; diðer yandan da, kin, nefret ve düþmanlýk gibi kötü duygularýn köreltildiði, dostluk ve kardeþlik baðlarýnýn pekiþtirildiði ortamlardýr.   Ýnsanlar arasýnda kardeþliðin canlanmasýna, birlik ve beraberliðin pekiþmesine, sevinç ve kederlerin paylaþýlarak milletçe el ele, gönül gönüle, dirlik ve düzenliðimizin devamýna vesiledir. Bayramlarýmýz millet olma þuurumuzun þekillendiði, kuvvetlendiði günlerdir.   Bu duygu ve düþüncelerle; milli birlik ve dayanýþma duygularý içerisinde coþku ve sevincimizin artarak devam etmesi dileklerimle, Karslý  hemþerilerimizin Kurban Bayramýný tebrik eder, selam ve saygýlar sunarým

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  2994  kere okundu