Doðan Vergül’un Kurban Bayramý mesajý
Doðan Vergül’un Kurban Bayramý mesajý
01:12:00 2017-09-01

 Doðan Vergül’un Kurban Bayramý mesajý

Karslý iþadamý ve siyasetçi Doðan Vergül, Mesajýnda, bayramlarýn toplumsal yaþamda vazgeçilmez önem taþýdýðýný ifade ederek þunlarý kaydetti:

“Manevi dünyamýzda ayrý bir yeri olan Kurban Bayramý’ný bu yýl da hep beraber kutlayacak olmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Milli ve dini bayramlarýmýzý birer fýrsat olarak görerek, bayramlarýn arttýrdýðý hoþgörü, yardýmlaþma ve dayanýþma duygularýndan yararlanarak bu kutlu günlerde birlik ve beraberliðimizi perçinlemeli, barýþ ve sevgi dolu günler geçirmek için elimizden geleni yapmalýyýz. Çünkü böyle güzel günlerde temelleri atýlan ya da kuvvetlendirilen birlik baðlarý kolay kolay bozulmaz. Bayramlar, birliðimize ve bütünlüðümüze kast edenlere verilecek en güzel cevaplardýr. Bu bayramda, kýrgýnlýk ve küskünlüklerin sona erip, saygý ve sevginin öne çýkmasýný temenni ediyoruz. Bu vesileyle tüm Karslý hemþehrilerimizin en deðerli anlarýmýzdan biri olan Kurban Bayramý’ný en içten dileklerimle kutluyor, ilimize, ülkemize ve tüm dünyaya mutluluk getirmesini temenni ediyorum”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

Kaynak: KHA Bu haber  3365  kere okundu