Posof Mobilya’dan Kurban Bayramý Mesajý
Posof Mobilya’dan Kurban Bayramý Mesajý
01:17:00 2017-09-01

 Posof Mobilya’dan Kurban Bayramý Mesajý

Posof Mobilya Arçelik Bayii’den Kurban Bayramý Mesajý

Kars Faikbey Caddesi No: 99’da hizmet veren Posof Mobilya Arçelik Bayii Yetkili Satýcý: Posof Mobilya Dekorasyon Mühendislik, Mümessillik, Ýnþaat ve Taahhüt Sanayi Ticaret Limited Þirketi yetkilisi Hamza Demir, mübarek Kurban Bayramý münasebetiyle kutlama mesajý yayýnladý.

Bayramlar, sevginin, dargýnlýklarý ortadan kaldýrýlýp yeniden kucaklaþmanýn, paylaþmanýn, dayanýþmanýn en üst noktaya çýktýðý günlerdir. Kurban Bayramý’nda insanlarýmýz arasýndaki yardýmlaþma, dayanýþma ve paylaþma duygularý daha da artmaktadýr. Bu vesileyle toplumsal birliðimizi daha da diri tutmalý, her türlü dayanýþmayý ve bütünlüðü güçlü bir þekilde desteklemeliyiz. Bu anlamlý ve özel günlerde, akraba ve komþularýmýzýn yaný sýra yaþlýlarýmýzý ve kimsesizleri de ziyaret ederek Kurban Bayramý’ný, ruhuna uygun yaþamaya özen göstermeliyiz. Bu duygu ve düþüncelerle, baþta Karslý hemþerilerimiz olmak üzere aziz milletimizin ve tüm Ýslam âleminin Kurban Bayramlarýný en içten dileklerimle kutlarýz.

Bütün müminlere, gönül coðrafyamýza, bütün Ýslam Alemine ve bütün beþeriyete hayýrlar getirmesini, birlik ve bütünlüðümüzün pekiþmesine, aziz milletimizin ve cennet vatanýmýzýn huzur ve selametine vesile olmasýný, Cenab-ý Hak’tan diler, bütün Karslý hemþehrilerimizin, ilimiz ve ülkemizin ve Ýslam aleminin Kurban bayramýný tebrik ederiz.

ADRES: FAÝKBEY CAD. NO: 99 MERKEZ / KARS

ÞUBE : ÝNÖNÜ CAD NO 119

TLF: 0474 2231086 – 2123382  FAX: 0474 2121976

E-MAÝL: posofltd@hotmail.com

ONLÝNE SATIÞ: www.posofmobilya.com.tr

 (BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  3502  kere okundu