Bakan Ahmet Arslan’ýn Kurban Bayramý Mesajý
Bakan Ahmet Arslan’ýn Kurban Bayramý Mesajý
01:33:00 2017-09-01

 Bakan Ahmet Arslan’ýn Kurban Bayramý Mesajý

Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan’ýn Kurban Bayramý Mesajý:

Deðerli Vatandaþlar,

Küskünlerin barýþtýðý, kýrgýnlýklarýn sona erdiði, insanlarýn sevdiklerine kavuþtuðu bir bayramý daha milletçe idrak ediyoruz.

Deðerli Vatandaþlar,

Herkes sevdiklerine daha kolay kavuþsun diye son 15 yýldýr, ülkemizin her þehrini birbirine bölünmüþ yollarla, demiryollarýyla, deniz ve havayollarý ile baðlýyoruz.

Sevginin, barýþýn, dostluðun en üst düzeyde yaþandýðý, aile baðlarýnýn daha çok güçlendiði bu müstesna günlerde seyahat ederken trafik kurallarýna azami derecede riayet ederek, daha dikkatli, daha duyarlý olunmasý; uykusuz ve yorgun biçimde araç kullanýlmamasýný özellikle istirham ediyorum.

Bu güzel bayram coþkusunun gönüllerimizi þenlendirmesini, yollarda yapýlacak hatalarla ocaklarýn sönmemesini temenni ediyorum.

Bu duygularla, çalýþma arkadaþlarýmýn ve aziz milletimizin, Mübarek Kurban Bayramýný tekrar tebrik eder, Cenab-ý Mevla’dan bizleri birlik ve beraberlik içerisinde daha nice bayramlara kavuþturmasýný diler, sevgi ve saygýlarýmý sunarým…

Nice bayramlara…

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  3509  kere okundu