Kasým Kaya’nýn Kurban Bayramý Mesajý
Kasým Kaya’nýn Kurban Bayramý Mesajý
01:49:00 2017-09-01

 Kasým Kaya’nýn Kurban Bayramý Mesajý

Eski Ýl Baþkanlarý Av.Ensar Erdoðdu ve Remzi Aras döneminde AK Parti Kars Ýl Baþkan Yardýmcýlýðý ve Tanýtým Medya Birim Baþkanlýðý ve Digor ilçe koordinatörü Ýþadamý Kasým Kaya’nýn Kurban Bayramý Mesajý:

Birlik ve beraberliðimizin simgesi olan, toplumumuzu kaynaþtýran, hoþgörü ve kardeþliðimizi artýran bayramlar ayný zamanda coþku günleridir. Bu güzel günleri fýrsat bilerek yaþamýmýzda sevginin, saygýnýn, kardeþliðin, hoþgörünün, eþitliðin, adaletin etkin kýlýnmasý etik deðerlerin toplumu kuþatmasý adýna hep birlikte çaba göstermeliyiz.

Sevgi, saygý ve hoþgörü, yardýmlaþma duygusunun oluþturacaðý iklimin sorunlara merhem olacaðý duygusuyla bu anlamlý ve özel günlerde, akraba ve komþularýmýzýn yaný sýra kimsesizlerimizi de ziyaret ederek Bayramlarýn ruhuna uygun yaþamaya özen göstermeliyiz.

Deðerli hemþerilerimle birlikte bir bayramý daha yaþayacak olmanýn mutluluðu ve heyecanýný yaþarken, Kurban Bayramý’nýn tüm insanlýða, Ýslam âlemine ve ülkemize saðlýk, huzur ve barýþ getirmesini diliyor, tüm hemþerilerimin bayramýný en içten dileklerimle kutluyorum

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  3780  kere okundu