Halk Ozanlarý Kars Geceleri
Halk Ozanlarý Kars Geceleri
22:54:00 2017-09-03

 Halk Ozanlarý Kars Geceleri

Kars’ta havalarýn sýcak geçmesini fýrsat bilen iþyerleri kentin yöresel halk ozanlarýyla Kars Geceleri düzenliyor.

Aþýklar Ensar Þahbazoðlu ve Bilal Ersarý da Doðan Kaya’ya ait Taxim Kafe Dürüm Salonu’nda sahne aldýlar. Eski Adliye Ýnönü Caddesi Aþýklar Heykeli Yanýndaki iþyerinde açýk havada düzenlenen halk ozanlarý aþýklar gecesine ilgi de büyüktü. Yoldan geçen vatandaþlar halk ozanlarýný görünce iþyerine akýn ettiler.

Deðiþler, hikayeler, atýþmalar ve fýklarýn da anlatýldýðý program uzun sürmesine raðmen coþkusunu yitirmedi. Zaman zaman atkili olan serin havanýn tadýný çýkaran vatandaþlar bir yandan aþýklarýn renkli konserini dinlediler diðer yandan da alkýþlarýyla destek verdiler.

Vatandaþlar, bu tür etkinliklerin Kars’ta artýrýlmasý gerektiðini belirttiler.

Ýþyeri sahii Doðan Kaya da açýk havada halk ozanlarýyla birlikte program yaptýklarýný ifade ederek Karslýlarýn bu tür etkinlikleri çok sevdiklerini söylei.

Aþýklar Bilal Ersarý ve Ensar Þahbazoðlu ise amaçlarýnýn bu kültürü gelecek nesillere aktarak olduðunu belirttiler.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 

Kaynak: KHA Bu haber  4501  kere okundu