Arpaçay Karakale Köyü’ne Okul Sevinci
Arpaçay Karakale Köyü’ne Okul Sevinci
15:04:00 2017-09-09

 Arpaçay Karakale Köyü’ne Okul Sevinci

KAFKAS HABER AJANS / Bedir ALTUNOK

Kars'ýn Arpaçay ilçesinde Hayýrsever Ýþadamý Ýsmail Koçali tarafýndan yaptýrýlan 4 derslikli 20 öðrenci kapasiteli ilkokulun açýlýþý yapýldý. Öðetmen lojmaný, kütüphane, ana sýnýfý, kalorifer dairesi, modern mutfaða da sahip okulun açýlýþý en çok da çocuklarý sevinirdi. Protokol ve köylüler okulu gezerken çocuklar ise okul bahçelerinde ilk defa görükleri çocuk parkýnda eðlenmeyi tercih etti.

PROTOKOL TAM KADRO KATILDI

Ýlçeye baðlý Karakale Köyünde hayýrsever iþadamý Ýsmail Koçali tarafýndan yaptýrýlan okulun açýlýþý Kars Valisi Rahmi Doðan, AK Parti Milletvekili Dr. Yusuf Selahattin Beyribey, Ýl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Ýl Jandarma Komutaný Albay Osman Kýlýç, iþadamý Ýsmail Koçali, AK Parti Ýl  Baþkaný Adem Çalkýn, Arpaçay Belediye Baþkaný Erçetin Altay, Ýl Milli Eðitim Müdürü Gökhan Altun, muhtar Behram Koçali, öðrenci, öðretmen ve köylülerin katýlýmýyla gerçekleþtirildi.

CUMHURBAÞKANININ HASSASÝYETLE ÜZERÝNDE DURDUÐU HUSUS

Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okumasýyla baþlayan trende konuþma yapan Vali Rahmi Doðan, amaçlarýnýn 2017-2018 eðitim öðretim yýlýna hazýrlýklý bir þekilde girmek olduðunu söyledi. Okullarda bu sene önemli ve ciddi tedbirler alacaklarýný söyleyen Doðan, “Bu yýl özellikle sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn hassasiyetle üzerinde durduðu bir husus var. Gençlerimizi, çocuklarýmýzý uyuþturucudan koruyabilmek adýna bu eðitim öðretim yýlýnýn baþýndan itibaren ciddi tedbirler alacaðýz. Bunu hem okul aile birlikleriyle, hem köy muhtarlarýmýzla, okul müürlerimizle ve milli eðitimdeki yöneticilerimizle birlikte istiþare ettik, toplantý yaptýk ve alýnmasý gereken tedbirleride birlikte kararlaþtýrdýk. Ýnþallah 2017-2018 eðitim vei öðretim yýlýnýn ülkemize, milletimize, devletimize hayýrlý ve uðurlu lmasýný temenni ediyorum.” dedi.

Ýþadamý Ýsmail Koçaliye’e “Allah hayrýný kabul etsin buraya kadar teþriff etmiþ gelmiþ bu yatýrýmý yapmýþ bizde kendisine hem devlet adýna hem þahsým hem de Kars halký adýna þükrünlarýmý sunuyorum. Yapmýþ olduðu bu yatýrýmýn bu hayrýn Allah tarafýndan kabulünü niyaz ediyorum.”

Vali Doðan ayrýca, öðrencilere en iyi hizmetlerin sunulabilmesi adýna önemli çalýþmalar yaptýklarýný ifade ederek, “Bu millet çeþitli zorluklar sýkýntýlar, ýzdýraplar çekmiþtir ama bunlarýn üstesinden gelmesini de elbetteki bilmiþtir. Bu millet yokluðu da varlýðý da görmüþtür, dolayýsýyla bugün Allah'a çok þükür varlýk günümüzdeyiz çocuklarýmýza gençlerimize imkanýn en iyisini hizmetin en iyisini sunabilmek için elimizden gelen tüm gayreti de göstereceðiz. Ve þunu iyi biliniz ki devlet her zaman sizinle beraberdir. Her zaman sizin yanýnýzdayýz. Sizinle birlikteyiz ve sizin dertlerinizle dertlenipsizin sevincinizle coþmayý arzu ediyoruz. Bu göstermiþ olduðunuz yakýn alaka ve muhabetten dolayý da tekrar þükranlarýmý sunuyorum. “ diye konuþtu.

VALÝ DOÐAN: DEVLET OLARAK HER ZAMAN YANINIZDAYIZ

Konuþmalarýn ardýndan Vali Doðan, AK Parti Kars Milletvekili Yusuf Selahattin Beyribey, Ýl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, Ýl Jandarma Komutaný Albay Osman Kýlýç, iþ adamý Ýsmail Koçali açýlýþ kurdelesini kesti. Vali Doðan ve beraberindekiler açýlýþýn ardýndan okulu ve lojmaný gezdi. Vatandaþlarýn sorunlarýný ve taleplerini de dinleyen Vali Doðan, “Devlet olarak her zaman yanýnýzdayýz.” dedi.

UMARIM BU DÜÞÜNCEMÝZE BÝRÝLERÝ KULAK VERÝR GELÝR BURADA BÝZÝM KÖYÜN ÖÐRENCÝLERÝNE DE ÝYÝ EÐÝTÝM VERÝRLER

Ýþadamý Ýsmail Koçali de köyündeki çocuklarýn daha iyi koþularda eðitim görmeleri için u imkanlarýný seferber ettiðini ve bundan da büyük bir mutluluk duyduðunu söyledi. Koçali þöyle konuþtu:

“Bu okulda 42 yýl önce ben okudum. 1’ler, 2’er, 3’ler ayný sýnýftaydýk. 3 sýnýf bir arad okuduk. 4’ler ve 5’ler bir arada okuduk. 42 yýl sonra buraya geldiðimde ayný düzenin devam ettiðini gördüm bugünün çaðýna uygun daha modern bu gençlerin de daha iyi eðitime haklarý var diye 4 sýnýflý bir okul ve artý ana sýnýfý yaptýk. Öðretmenlerimizin de insanca yaþabileceði bir lojman yaptýk. Umuyorum bu bizim hepimize, bizim köyümüzden þehrimizden çýkan insanlarýn hepsine örnek olur. Buradan çýkan öðrencilerde üstün baþarýlara imza atarlar ve onlarda dönüp köylerine, kimisi maddi kimisi manevi kimisi de eðitimiyle destek saðlarlar. Genelde hizmet eden öðretmenler Doðu’yu sevmezler, Doðu’ya gelmekten imtina ederler. Haklýlar çünkü yaþam koþullarý çok zor. Zaten bölgenin kendine göre zorluklarý var. 6 ay kýþý var, yolu yok, kanalizasyonu yok, barýnaðý yok. En azýndan burada bu okulu yaparken öðretmenler için de çekici bir yaný olur diye düþündük. Çünkü binalar bir þey ifade etmiyorlar. Binanýn en iyisi de yapýlabilir. Ýçi eðitim verenlerle dolmadýðý sürece binalarýn bir anlamý olmaz. Öðretmenlerde burayý tercih etsinler diye düþündük. Umarým bu düþüncemize birileri kulak verir gelir burada bizim köyün öðrencilerine de iyi eðitim verirler. Buradan da en azýndan önce ülkesine, vatanýna ve köyüne, ailesine hayýrlý evlatlar çýkar. O hayýrlý evlatlarda çýkar buralarda bir þeyler yaparlar diye ümit ediyorum.”

OKUL AÇILIÞI ÇOCUKLARA YARADI

Köy çocuklarý ilk kez okul bahçelerinde görükleri çocuk parkýnda gönüllerince eðlendiler. Eski okullarýnda bu tür imkanlarýn olmadýðýný ifade eden çocuklar, eski okullrýnda tuvaletlerin dýþrýda olduðunu bu yeni okulda ise içeride olduðunu da belirterek en çok da buna mutlu olduklarýný söyleyip “Artýk kýþ aylarýnda zorluk çekmeyeceðiz. Tuvaletler, lavabolar okulun içinde. Yeni okulumuzu çok sevdik” dediler.

SEVÝNCÝNÝ AÐLAYARAK PAYLAÞTI

73 yaþndaki Zeki Hükümdar da köyün modern bir okula kavuþmasýný sevinç gözyaþlarýyla paylaþtý. Kendisinin çocukken okuyamadýðýný ama torunlarýný okuttuðunu ifade eden Hükümdar köylerine böyle bir okul kazandýran iþadamý Ýsmail Koçali’ye teþekkürünü aðlayarak gösterdi.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 

 

Kaynak: KHA Bu haber  1317  kere okundu