Arýcýlar dertli!
Arýcýlar dertli!
15:32:00 2017-09-09

 Arýcýlar dertli!

KAFKAS HABER AJANSI / Bedir ALTUNOK

Kars’ta bu yýl yaþanan kuraklýktan en çok etkilenenler arýcýlar oldu. Geçtiðimiz yýla oranla bal üretimi yüzde 20’lere kadar düþen arýcýlar kredi borçlarýnýn ertelenmesini istedi.

35 yýllýk arýcý Ordulu Yaþar Kaçar da arýcýlýktan bu yýl zarar edenlerden biris. 10 yýldýr Kars’ta arýcýlýk yapan ve kesintisiz her yýl Kars’a gelen Yaþar Kaçar, bu yýl zarar etmesine raðmen önümüzdeki yýl da Kars’a gelmeyi düþündüðünü çünkü yapcaðý baþka bir iþinin olmadýðýný söyledi.

Bu yýl da yaklaþýk 2.5 aydýr Arpaçay-Akyaka yol ayrýmýndaki bir araziye arkadaþýyla beraber 425 kovanla konuþlanan Yaþar Kaçar, kuraklýk olmasaydý 12-13 ton bal alabileceklerini belirterek yaþanan kuraklýk nedeniyle yaklaþýk 2 ton bal olacaðýný ifade etti.

Balcý Yaþar Kaçar, arcýlýðýn içinde bulunduðu durumu “10 yýl öncesiyle 10 yýl sonrasý ayný deðil. Þu anda iklim deðiþikliði nedeiyle verim oraný her yýl yüzde 30 aþaðý düþüyor.” þeklinde özetlerden iklim deðiþikliði nedeniyle bahar yaðmurlarýnýn eskilerdeki tadý vermediðini vurguladý.

Kaçar daha sonra þunlarý söyledi:

“35 yýldýr arýcýlýk yapýyorum, son 10 yýl boþa çalýþýyoruz. Ýklim dolayýsýyla verim düþük olduðu için bankalardan kredi kullanýyoruz, ödemede zorluk çekiyoruz. Bunu fýrsat bilen bal tüccarlarý da bunu fýrsat bilip 5 yýldýr ayný fiyattan almaya çalýþýyorlar. Devletimizin buna sahip çýkmasýný istiyoruz. Kredilerin ertelenmesinde devlet bize yardmcý olsun. Bu yýl bal beklentimiz yok denecek kadar az.  Burada þu anda arkadaþýmýn kovanlarýyla beraber 425 kovan var. Ýyi bal olsa 12-13 tonun üzerinde bal alýrdýk ama þu anda 2 tonu ileri geçemeyiz. Kuraklýk oldu, yaðmurlar iyiolmadý, bahar kötü geçti o yüzden de verim düþük oldu.”

 (BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 


Kaynak: KHA Bu haber  896  kere okundu