Ertuðrul Alibeyoðlu, Kars Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýýðýna adaylýðýný açýkladý
Ertuðrul Alibeyoðlu, Kars Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýýðýna adaylýðýný açýkladý
23:36:00 2017-09-09

 Ertuðrul Alibeyoðlu, Kars Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýýðýna adaylýðýný açýkladý

Kars’ýn genç iþadamlarýndan Ertuðrul Alibeyoðlu, önümüzdeki ayýn ilk haftasýnda yapýlmasý beklenen Kars Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðýna aday olduðunu açýkladý.

Adaylýk açýklamasýna “Deðerli Kars Ticaret ve Sanayii Odasý üyeleri,  þehrimiz iþadamlarý ve tüccarlarý” ifadesiyle baþlayan Alibeyoðlu, “Bilmenizi isterim ki, uzun yýllar Kars’ta ticaretin içinden gelen biriyim. Þehrin sýnýrlý ve kimi zaman yoksul imkânlarý içinde siz deðerli esnaf, iþadamý ve tüccar büyüklerimin engin tecrübeleri ile büyüdüm ve oldukça kýymetli deneyimler kazandým. Bu kazanýlmýþ deneyimler, beni sizlerin dertlerini, sýkýntýlarýný ve çaðýmýzýn olmazsa olmazý olan ekonomi problemlerini ve bu problemlerin çözümüne iliþkin gerekli arka planý anlayabilecek olmakla kalmayýp, çözüm üretebileceðimiz ortak bir paydada buluþturmaktadýr.  Buradan þunu açýkça dile getirmek isterim ki, ne yazýk ki bizleri, þehrimizi temsil eden ve sorunlarýmýza çözüm bulmasý gereken Ticaret ve Sanayi Odamýz, þehrimizin ve þehrimize ait eþrafýmýzýn sorunlarýný duymamýþ ve sorunlarýmýza çözümler üretememiþtir. Serhat Kars noktasýnda, ortada bir yönetimden diðerine devredilen sorunlar yumaðý ekonomik olarak çözülememiþ ve ne yazýk ki þehrimizde ki jeopolitik ve lojistik mantaliteye raðmen ihracat rakamýmýz sýfýr olarak kalmaya devam etmiþ ve ihracat yapmak isteyen iþadamlarýmýz ise bilgi, belge ve resmi süreçler ekseninde bürokrasiye takýlmýþtýr.” dedi.

Alibeyoðlu ayýca, “Deðerli hemþerilerim, siz ticaret erbaplarýnýn temsil edildiði en üst organ olan ve þuan beni ve sizleri çatýsý altýnda buluþturan sivil toplum örgütümüz bu önemli süreçlerde yýllardýr niteliksiz ve iþlevsiz þekilde misyonunu yerine getirememiþtir. Elbette bu insan ve yönetimle ilgili bir problemdir. Bu mevcut çözümsüz durumu, þehrimizdeki en büyük iþadamýndan en küçük esnafa kadar kendisine dert edinenler arasýnda elbette ki bende varým. Ýþte bu yüzden, siz kýymetli üyelerimizin ve büyüðünden küçüðüne Kars esnafýnýn desteði ile Kars Ticaret ve Sanayi Odasý yönetim kurulu baþkanlýðýna adaylýðýmý açýklýyorum.” diye konuþtu.

Alibeyoðlu daha sonra þu ifadeleri kullandý:

“Deðerli üyeler, elbette Kars ticaretinin içinden gelen biri olarak þahsým, az öncede konuþmamda vurguladýðým gibi çocukluðumdan beri þehrimin her türlü sorununa tanýklýk etmekteyim. Fakat burada asýl önemli olan þeyin, tanýnmak, bir iþadamý olmak ya da bir esnaf olmak deðil. Önemli olan baþkanlýk sürecinde adaylýðýmýn yeni bir enerji ve memleket sevdalýsý bir ruhla attýðým adýmlarýn siz kýymetli üyelerce desteklenmesi, takdir edilmesi ve cesaretlendirilmesidir. Zira Kars içinde bulundurduðu insan sermayesiyle ve esnafýnýn biriktirdiði tecrübeyle sahipsiz bir memleket, unutulmuþ bir þehir deðildir.

O halde neden þehrimize ait olan hayvancýlýk, mandýracýlýk, el sanatlarý, turizm vb iktisadi ve sosyal konular en üst seviyede ve yetkin þekilde kullanýlmasýn, diðer yandan esnafýmýz, eðitim kurumlarýnýn ve eðitim sektörünün þehrimizde ki yükselen trendine uzak kalsýn. Üniversite-þehir entegrasyonu þehrimizi neden teðet geçsin. Uluslar arasý ticaret lojistik ve bankacýlýk argümanlarý, þehrimizin esnafý için; proje, hibe, destek kredileri gibi aracý ve yardýmcý argümanlar neden esnafýmýzý desteklemesin. 

Sayýn üyeler, elbette bunu hep beraber Kars Ticaret ve Sanayi Odasý olarak baþarabiliriz. Doðu’nun parlayan yýldýzý olmak, elbette ki çalýþma ve azimle mümkündür. Ortak kararýmýzla, ortak yaþamýmýzla, ortak kültürümüzle hep birlikte çalýþalým. Artýk tarihi Baltýk mimarisi, kýþ karanlýðýnda yaðan karý ve amaçsýz ticaret dükkanlarý ile bilinçlerde yer etmeyelim. Ticari organizasyonlarýn ve profesyonel iþletmelerin varlýðýný sürdüðü bir þehir kimliðine hep birlikte tanýklýk edelim. 

Kars’a ve Kars ticaretine hizmet etmenin kutsal bir görev olduðuna inanmaktayým.

Bu inancým çerçevesinde siz kýymetli üyelere acil olarak yürütülmesi gereken faaliyetleri þöyle sýralamak isterim;

Kars Ticaret ve Sanayi Odasý;

Þeffaf ve adil bir yönetimle iþadamlarýmýzýn dünyaya açýlmasý için önlerini açan, günün gereksinimlerini karþýlayan, üyelerine hedef belirleyebilen, devlet ile iþadamlarý arasýnda köprüyü kurabilen ayrýþtýrmayan hakkaniyetli modern bilgi ve birikime sahip, kazanan ve kazandýran bir Kars  ticaret ve sanayi odasý

Göreve geldiðim takdirde gençliðin verdiði dinamizm ve yenilik aþkýyla kýsaca bu projeleri hayata geçirmeyi düþünüyorum;

· Kars Ticaret ve Sanayi odasý üyelerinin sorunlarýný belirlenmesi için geniþ çaplý toplantýlar düzenlenmesi ve gerekli mercilere seslerinin duyurulmasý,

· Þu an kopuk olan Ticaret odasý ve iþadamlarýmýz ve tüccarlarýmýzýn baðýnýn yeniden kurulmasý kaynaþmasý ve aidiyet duygularýnýn geliþmesi için sürekli temaslarda bulunulmasý,

· Meslek odalarýmýza düzenli kurum içi eðitimler verilmesi,

· Üyelerimizin kongre seminer ve panellere katýlýmýnýn saðlanmasý,

· Kars Ticaret odasýnýn hizmetlerinin elektronik ortamda verebilmesi için uygun alt yapýnýn hazýrlanmasý,

· Ýthalat ve ihracat yapmayý düþünen müteþebbislere gerekli teknik danýþmanlýk sertifika vb. evrak desteðinin eksiksiz saðlanmasý,

· Komþu ülkelerin ticaret odalarýyla sivil toplum kuruluþlarýyla ortak toplantýlar fuarlar seminer ve paneller düzenlenmesi,

· Kars’ta baþarýlý olmuþ öðrencilerimize burs desteði saðlanmasý,

· Þu an Kars Ticaret ve Sanayi odasý olarak hizmet veren binanýn yetersiz olmasý sebebiyle daha modern seminer ve toplantý salonlarýna sosyal alanlara da sahip yeni bir ticaret odasý binasýnýn yapýlmasý ve mevcut binanýn da Kars ticaret tarihine ýþýk tutan Kars ticaret müzesine dönüþtürülmesi,

· Þehrimize ait marka deðerler üretilmesi bu markalarýn geniþletilmesi ülkemize ve dünyaya tanýtýlmasý için marka tescil danýþmanlýðý verilmesi,

· Þehrimiz iþadamlarýnýn özgüveninin kazandýrýlmasý ve sýnýrlarý aþmasý için her türlü desteðin saðlanmasý, daha birçok yeni proje ve çalýþmayla, siz deðerli üyelerimizin vermiþ olduðu ve vereceði desteklerle gelin ticaret odamýzý hak ettiði yere taþýyalým, kazanalým ve kazandýralým.

Kars ticaret ve sanayi odasý yönetim kurulu baþkanlýðýna adaylýðýmý deðerli Kars kamuoyuna duyuruyorum.

Adaylýðým ülkemize, Serhat þehrimiz Kars’a, üyelerimize, ticaret camiamýza ve þahsýma hayýrlý olmasýný diliyorum.

Son olarak üyelerimizin odalarýna sahip çýkarak iyi bir temsil için, üyelik kayýtlarýný, aidat borçlarýný kontrol etmelerini, askýda olan üyelerin üyeliklerini aktifleþtirmelerini ve oylarýný kullanmalarý gerektiðini önemle belirtmek istiyorum.”

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  1433  kere okundu