Ataürk Kültür Merkezi’nde Kars Ardahan Iðdýr Rüzgârý
Ataürk Kültür Merkezi’nde Kars Ardahan Iðdýr Rüzgârý
14:06:00 2017-09-12

 Ataürk Kültür Merkezi’nde Kars Ardahan Iðdýr Rüzgârý

Kars, Ardahan, Iðdýr Valilikleri ve Kars Ardahan Iðdýr Dernekler Federasyonu öncülüðünde 3. Kars Ardahan Iðdýr Tanýtým Günleri  “Güneþin ilk doðduðu topraklar” sloganýyla Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde, 14-17 Eylül tarihleri arasýnda düzenliyor.

Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Sayýn Ahmet Arslan’ýn açýlýþýný yapacaðý 3. Kars Ardahan Iðdýr Tanýtým Günleri’ne bölge Milletvekilleri, Valiler, Kaymakamlar, Belediye Baþkanlarý, Ankara Büyükþehir Belediye Baþkaný, Ankara ilçe Belediye Baþkanlarý, Üniversiteler, Ýl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Federasyon, Vakýf ve Dernekler, Sivil Toplum Kuruluþlarý, Oda Baþkanlarý katýlacak. Bölgeden gelen esnaflar, birçok katýlýmcý ve paydaþlarla bu sene de ayný ruhu taþýyarak Kars Ardahan ve Iðdýr’ýn tanýtýmýnýn en iyi þekilde yapýlmasý hedefleniyor.

Genel Baþkan Erdoðan Yýldýrým, 3. Kars Ardahan Iðdýr Tanýtým Günleri’nde Kars, Ardahan, Iðdýr illeri hakkýnda bilgisi olmayanlarýn bilgileneceðini, yöreyi yakýndan tanýma fýrsatý bulacaðýný bu nedenle Türkiye ve Avrupa’da yaþayan tüm hemþehrilerini AKM’ye beklediklerini, dört gün boyunca Kars Ardahan Iðdýr’ý Ankara’da yaþatmak ve yaþamak istediklerini belirtti.

3. Kars Ardahan Iðdýr Tanýtým Günleri etkinliði süresince birbirinden ayrýlmaz bir bütün olan bu üç Serhat Þehrin tarihi, kültürü, manevi deðerleri, doðal deðerleri, kýþ turizmi, diðer turizm alanlarý, yer altý ve yer üstü zenginlikleri, folkloru, Ebu-l Hasan Harakani Hazretleri, Sarýkamýþ Þehitleri,  Âþýklarý, daha geniþ kitlelerce tanýnacak. Etkinlikte yöresel lezzetler, kaz, kaþar peyniri, çeçil peyniri, kete, bal, yöresel yemekler, turistik el emeði ürünler de tanýtýlacak ve satýþa sunulacak. Ayrýca dört gün boyunca konser, defile, folklor gösterileri ve etkin müzik þöleni ile ziyaretçiler renkli dakikalar yaþayacaklar.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 

Kaynak: KHA Bu haber  626  kere okundu