Ahýskalýlarýn Buluþmasý
Ahýskalýlarýn Buluþmasý
14:22:00 2017-09-12

 Ahýskalýlarýn Buluþmasý

Araþtýrmacý Yazar Ýbrahým Ahýskalý yazdý: Büyük Ahýskalýlarýn Buluþmasý

DATUB Genel Baþkaný Ziyatdin KASSANOV baþta olmak üzere ekibiyle beraber tüm halkýmýz için yapýlan, Strateji çalýþmalar için gereken bilgi ve önerileri masaya yatýrýldý.

AHISKA halkimiz için Piknik Þölenimiz düzenlenmesi için gereken toplantýlar yapýldý.

Genel Sekreter FUAT Uçar ve Organize sorumlusu IBRAHIM AHISKALI VE ENSAR KADÝROÐLU ile birlikte, piknik þölenimizde halkýmýza daha iyi hizmet edilmesi için gereken adýmlar atýldý.

Piknik Þölenimiz için 500 kiþi davet edildi. Bursa, Gebze, Çayýroba, Baþakþehir, Belikdüzü, Yenibosna, Avcýlar, Esenler, Güngören. gibi yerlerden Otobüsler ücretsiz olarak halkýmýzý piknike götürüp getirmelerini saðladýlar.

Halkimiza Yöresel Pilav daðýtýldý.

Yöresel Þarkýlar söylendi, ve Dans oyunlarýmýzý sergilendi. AhIskalIlar bu Piknik Þölenimizde adete cok mutlu çok eðlendiler.

Hatta bunu üzerine Genel Sekreter FUAT Uçar Tarafýndan artýk haftaya gidip vatandaþlýk için müracaat edebilirsiniz sözleri ile müjdeli bir haber ile basýn açýklamasý yaptýktan sonra adete yerlerinde duymadýklarý yöresel olarak danslarý ile belli ediyorlardý.

Bunun akabinden Bu Organizede iþtirak eden ibrahim AHISKALI tarafýndan gerek basýn gereksede sahnede konuþmasinda bu grupun büyüyeceðini daha güzelbir projeleri ile birlik beraberlik adý altýnda sýkýntýlarý çözülmesi Ana Vatanýmýz için AHISKA ya haraket etmek için mücadele ediyoruz, diye açýklamasýný yaptýlar.

Halkýmýz çok memnun kaldýklarýný sözlü olarak dile getirdiler.

Programin akýþýný saðlayan Þahmurad ve Sanatçýlarýmýz Selemet Cevdetkýzi, Tefik AHISKALI, Mevlut AHISKALI Ahmet Þen Müzik ekipleri bizleri kendi besteleri ile bizleri coþturdular.

Genel Sekreter FUAT Uçar Tarafýndan onura edecek plaketler taktým edildi kendilerine çok teþekkür eder ve en önemlisi olan,

Bu Piknik yapma fýrsatýný bizlere saðlayan ilk önce DATUB Genel Baþkaný Ziyatdin KASSANOV ve DATUB Genel Sekreter FUAT Uçar beye çok teþekkür ederiz.....!

ÝBRAHIM AHISKALI

Araþtýrmacý Yazar

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 

Kaynak: KHA Bu haber  1165  kere okundu