Karsýn Anayollarý Sýcak Asfalt Oluyor

17:39:00 2017-09-13

Bakan Ahmet Arslanýn talimatlarýyla Karsýn ana caddeleri gerek kaldýrým çalýþmalarý gerekse asfalt çalýþmalarý ile þantiyeye döndü. 

Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslanýn talimatlarý ile Karayollarý 18. Bölge Müdürlüðü tarafýndan sýcak asfalt çalýþmalarý bugün baþladý. 

Kýzýlay hamamý istikametinden Faikbey Caddesi ile Kazýmpaþa Caddesi yönünde eski asfalt iþ makineleri ile sökülerek zemin komple yenileniyor. 

Eski asfaltýn sökülme çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan sýcak asfalt çalýþmalarý tamamlanacak. 

 
 

 

Bu haber  810  kere okundu