ARÜ’de 10 Kasým Atatürk’ü Anma Programý
ARÜ’de 10 Kasým Atatürk’ü Anma Programý
00:12:00 2017-11-11

 ARÜ’de 10 Kasým Atatürk’ü Anma Programý

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Atatürk’ün aramýzdan ayrýlýþýnýn 79. yýlý anýsýna ARÜ Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda Tarih Topluluðu tarafýndan bir anma programý düzenlendi. Gerçekleþtirilen programa Ardahan Valisi Mehmet Emin Bilmez, 25. Hudut Tugay Komutaný Tuðgeneral Hasan Kaymaz, ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, Üniversite Genel Sekreteri Hadi Gergit, akademisyenler ve öðrenciler katýldý.

Sabah saat 09:05’de katýlýmcýlarýn saygý duruþunda bulunmalarý ve Ýstiklal Marþý’ný okumalarýnýn ardýndan program Üniversite tarih topluluðu akademik danýþmaný Yrd. Doç. Dr. Suat Vural’ýn ‘‘Atatürk’ü Doðru Anlamak’’ adlý konferansýyla baþladý. Yrd. Doç. Dr. Vural, konuþmasýnda Atatürk’ün 20. yüzyýlýn en büyük lideri olduðunu vurgulayarak ülkemizde anaokulundan baþlayarak üniversiteye kadar Atatürk’ün ve icraatlarýnýn anlatýlmasýna raðmen Atatürk istismarýnýn günümüzde hâlâ önlenemediðine dikkat çekti. Konuþmasýna devam eden Yrd. Doç. Dr. Vural: ‘‘Atatürk bir kesimin lideri deðildir. Ülkemizde yaþayan herkesin, her kesimin lideridir. Atatürk’ü belli kesimlerin veya gruplarýn sahiplenmesi Atatürk’ün maneviyatýný zayýflatmaktadýr. Bu þekilde bakýldýðýnda Atatürk’ü en çok istismar edenler sözde Atatürkçülerdir. Bunu komünist ve sosyalist istismarcýlar, masonlar, sermayedarlar ve cumhuriyet öncesi azýnlýk ailelerinin Avrupa’da yetiþmiþ çocuklarý takip eder. Milliyetçi muhafazakârlarýn Atatürk aleyhindeki yaklaþýmlarý ise daha çok Ýngiliz’lerin baþýný çektiði bir toplum mühendisliðinin ürünüdür. Halbuki milli ve manevi deðerleri savunan bu gruplarýn Atatürk’ü anlamamasý veya ona tavýr sergilemesi kabul edilecek bir durum deðildir. Nitekim Atatürk hayatý boyunca onlarýn ideallerinin en büyük lideri olmuþtur.’’ Þeklinde konuþtu. Konuþmanýn ardýndan kürsüye çýkan Üniversitemiz Tarih Topluluðu Baþkaný Feyza Tece Atatürk’ün Gençliðe Hitabesi’ni okudu. Ardýndan program Atatürk’ün hayatýný konu alan ‘‘Veda’’ adlý film gösterimiyle sonlandý.

(BA-BA-S) ARDAHAN (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  263  kere okundu