Kars neyi bekliyor?
Kars neyi bekliyor?
17:24:00 2017-11-11

 Kars neyi bekliyor?

Karslý Ýþadamý Yasin Aþkýn Yýldýrým’ýn, “Kars neyi bekliyor?” yazýsý:

Biz neyi bekliyoruz? Yerli otomobilin kendi þehrimizde üretilmesi için yetkililerin harekete geçmesini.

Niçin Kars’ta olmasýn. Yerin tamamýný ücretsiz karþýlama imkaný var vs.

Teklifimizi geciktirmeden yapmamýz gerekmez mi?

Yerli otomobilin kendi illerinde üretilmesi için giriþimlere baþlayan þehirlere yenilerinin ekleneceði aþikârken Kars’ta henüz bir hareketlilik olmadýðý gözleniyor.

Kars’ta yapýlacak olan böyle bir yatýrýmýn istihdam baþta olmak üzere þehre bütün alanlarda büyük katkýsýnýn olacaðý bilinen bir gerçek.

Yerli otomobilin üretim merkezinin belirlenmeden önce gerekli çalýþmalarýn yapýlmasý ve yerli otomobilin hepsinin olmasa da bazý parçalarýnýn Kars’ta üretilmesi konusunda

giriþimlerin baþlatýlmasý gerektiðinde herkes hem fikir

En azýndan teklif.

Lütfen.

Selam ve saygýlarýmla.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI


Kaynak: KHA Bu haber  1649  kere okundu